master's thesis
QUALITY CONTROL DURING EXECUTION OF CONCRETE STRUCTURES

Martin Zarožinski (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Organization, Technology and Management
Chair of Construction Management and Technology
Metadata
TitleKONTROLA KVALITETE KOD IZVOĐENJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
AuthorMartin Zarožinski
Mentor(s)Zlata Dolaček-Alduk (thesis advisor)
Abstract
U radu se opisuje pojam kvalitete i definira se upravljanje kvalitetom kao sastavni dio upravljanja projektima. Također su objašnjeni temeljni koncepti suvremenog pristupa upravljanju kvalitetom, tj. sustava potpunog upravljanja kvalitetom. Analiziran je model procesnog pristupa upravljanju kvalitetom koji se temelji na Demingovom krugu, a temelj je i bit norme ISO 9001 koja potiče usvajanje takvog pristupa. Pobliže se opisuje sustav upravljanja kvalitetom pri izvođenju betonskih konstrukcija kao integralni dio sustava upravljanja kvalitetom određenog poduzeća koje se bavi izvođenjem građevina. Definiran je plan kvalitete. U građevinskom projektu takav plan osigurava: završetak u zadanom roku, u okviru predviđenih financijskih sredstava, učinkovit utrošak resursa, zadovoljenje projektiranih i propisanih tehničkih uvjeta na zadovoljstvo naručitelja i investitora. U radu je analizirana norma HRN ISO 10005 koja daje smjernice za planove kvalitete. Navedene su opće definicije i sadržaj planova kvalitete. Definiran je zakonodavni okvir kojim se regulira izvođenje betonskih konstrukcija i potvrđivanje sukladnosti betona. Opisane su zakonske obveze i odgovornosti sudionika u gradnji vezano uz izvođenje betonskih konstrukcija. Ti sudionici su: projektant, proizvođač betona, izvođač radova i nadzorni inženjer. U završnom dijelu rada je dan primjer plana kvalitete izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova koji na primjeru stvarne građevine, tj. rekonstrukcije nasipa Drava-Dunav kod Podravlja, pokazuje kako plan u praksi treba izgledati i što sve treba sadržavati.
Keywordsquality quality management concrete structure quality performance plan for concrete structure
Parallel title (English)QUALITY CONTROL DURING EXECUTION OF CONCRETE STRUCTURES
Committee MembersIvana Barišić (committee chairperson)
Zlata Dolaček-Alduk (committee member)
Ivana Šandrk Nukić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Organization, Technology and Management
Chair of Construction Management and Technology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Construction Organization and Technology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate study in civil engineering; specializations in: Hydraulic engineering, Supporting structures, Construction management and technology, Transportation engineering
Study specializationConstruction management and technology
Academic title abbreviationmag.ing.aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-27
Parallel abstract (English)
This master thesis describes the concept of quality and quality management which is defined as an integral part of project management. It also explains the basic concepts of modern approaches to quality management, i.e. the system of Total Quality Management (TQM). The model of process approach to quality management that is based on the Deming cycle is analyzed, and that model is the basis and essence of ISO 9001, which encourages the adoption of such an approach. More closely it describes the quality management system in the realization of concrete structures as an integral part of quality management system of a specific company which is engaged in building realization. Quality plan is defined. As a part of the construction project such plan provides: completion in due time, within the anticipated financial resources, effective consumption of resources, satisfaction of designed and specified technical requirements to the satisfaction of clients and investors. The paper analyzes the ISO 10005 norm, which provides guidance for quality plans. General definitions and content of quality plans are noted. The legal framework governing the realization of concrete structures and verifying the compliance of concrete is defined. Legal obligations and responsibilities of participants in construction, as related to realization of concrete structures, are defined and described. These participants are: designer, concrete manufacturer, contractor and supervising engineer. Last part of this paper presents an example of the quality performance plan for concrete and reinforced concrete works in the case of an actual building, i.e. reconstruction of DravaDunav embankment near Podravlje, which shows in practice how plan should look like and what it should contain.
Parallel keywords (Croatian)kvaliteta upravljanje kvalitetom betonska konstrukcija plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:041494
CommitterVesna Zobundžija