disertacija
Određivanje kriterija za ocjenu uspjeha građevinskih projekata javno-privatnog partnerstva

Danijel Kušljić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek