disertacija
Određivanje kriterija za ocjenu uspjeha građevinskih projekata javno-privatnog partnerstva

Danijel Kušljić (2012)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Podaci o radu
NaslovOdređivanje kriterija za ocjenu uspjeha građevinskih projekata javno-privatnog partnerstva
AutorDanijel Kušljić
Voditelj/MentorSaša Marenjak
Sažetak rada
U radu se istražuje mogućnost mjerenja uspjeha građevinskih projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) s ciljem povećanja razumijevanja uspjeha i mjerenja uspjeha građevinskih JPP/PFI projekata iz perspektive naručitelja. Izrada teoretske osnove započela je analizom koncepta uspjeha i uspjeha projekta, karakteristika javno-privatnog partnerstva u realizaciji građevinskih projekata s detaljnom analizom modela Privatne financijske inicijative (PFI), društvene uloga i političkih ciljeva javnog sektora u ekonomskom razvoju društva te interesi, ciljevi i uloga naručitelja u JPP/PFI projektu. Primjenom znanstvenih metoda analize i sinteze te dedukcije i indukcije iz dostupnih izvora literature stvorene su nove teorije u kojima je identificiran skup kriterija za mjerenje uspjeha građevinskih JPP/PFI projekata za naručitelje. Primjenom znanstvene metode „anketiranje“ i statističkom obradom podataka koja podrazumijeva analizu pokazatelja deskriptivne statistike istražena je značajnost tih kriterija za naručitelje u RH. Primjenom metode multivarijantne statistike „faktorska metoda“ svi značajni kriteriji uspjeha grupirani su u odgovarajuće podatkovne strukture te su izvedene dimenzije uspjeha građevinskih JPP/PFI projekata za naručitelje u RH. Nadalje je predložen transformacijski model svih mogućih realnih projektnih scenarija po pojedinim kriterijima uspjeha koji svodi ostvarene rezultate uspjeha na zajedničku mjernu skalu kako bi se ocjene uspjeha građevinskih JPP/PFI projekta po pojedinim kriterijima uspjeha mogle međusobno uspoređivati, a također kako bi se ostvareni ukupni uspjeh različitih JPP/PFI projekata mogao uspoređivati. Teoretsko modeliranje i potvrda empirijske primjenjivosti modela pokazana je za reprezentativne kriterije uspjeha građevinskih JPP/PFI projekata za naručitelje u RH koji sačinjavaju dimenziju „Dostava projekta (DP)“ jer ista sagledava uspjeh u etapi životnog vijeka građevinskog JPP/PFI projekta koja je u potpunosti realizirana u praksi provedbe JPP/PFI projekata u RH te je moguće potvrditi empirijsku primjenjivost tih kriterija uspjeha. Provedena je empirijska primjena svakog reprezentativnog kriterija uspjeha na uzorak građevinskih JPP/PFI projekata u RH te su izračunati pokazatelji deskriptivne statistike ostvarenog uspjeha po razmatranim kriterijima za građevinske JPP/PFI projekte u RH. Provedene analize omogućile su u ovome radu identificiranje skupa kriterija koji prikazuje najvažnije sastavnice uspjeha građevinskih JPP/PFI projekata za naručitelje te strukturiranje odgovarajućih dimenzija uspjeha građevinskih JPP/PFI projekata za naručitelje u RH, a nadalje i uspostavljanje te empirijsku potvrdu transformacijskog modela za kriterije uspjeha na građevinskim JPP/PFI projektima koji omogućava usporedivost ocjene uspjeha po pojedinim kriterijima. U radu se zaključuje kako je moguće moguće mjeriti uspjeh građevinskih JPP/PFI projekata za naručitelje, a provedeno istraživanje doprinosi naručiteljima u povećanju razumijevanja ostvarenog uspjeha građevinskih JPP/PFI projekata i povećanju uspjeha budućih građevinskih JPP/PFI projekata.
Ključne riječiJPP PFI ocjena uspjeha dimenzije kriteriji transformacijski model
Povjerenstvo za obranuSaša Marenjak (predsjednik povjerenstva)
Ivica Završki (član povjerenstva)
Petar Brana (član povjerenstva)
Zlata Dolaček-Alduk (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Građevinarstvo
Organizacija i tehnologija građenja
UDK658
PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaGrađevinarstvo
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica tehničkih znanosti u polju građevinarstva
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2012-07-04
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The paper explores the possibility of measuring the success of public-private partnership (PPP) construction projects, aimed at increasing understanding of success and measuring the success of building PPP/PFI projects from the client perspective. Development of theoretical foundation began analyzing the concept of success and the success of the project, the characteristics of public-private partnerships in the implementation of construction projects with a thorough analysis of the private finance initiative (PFI) model, social roles and political goals of the public sector in the economic development of society and the interests, goals and the role of the client in PPP/PFI project. Applying scientific methods of analysis, synthesis, deduction and induction from the available literature resources created new theories in identifying a set of criteria for measuring the success of construction PPP/PFI projects for clients. Applying scientific methods of survey and statistical analysis of data that includes analysis of descriptive statistics indicators explored the significance of these criteria for clients in Croatia. Using the method of multivariate statistics "factor method" all significant success criteria are grouped into the appropriate data structures and dimensions of success building PPP/PFI projects for clients in Croatia are derived. Furthermore, transformation model for all possible realistic scenarios for different success criteria that reduces the results of achieved success measured by different success criteria on a common measurement scale is proposed. Model enables that achieved success of PPP/PFI projects measured by different success criteria could be compared with each other and also that achieved overall success of different PPP/PFI projects can be comparable. Theoretical modeling and verification of empirical applicability of the model was demonstrated for the representative success criteria for construction PPP/PFI projects for clients in Croatia that constitute success dimension "Project Delivery (PD)" because it perceive success in the life-cycle phase of the construction PPP/PFI project which is realized in the practice of PPP/PFI projects implementation in Croatia and it is possible to verify the empirical applicability of these success criteria. Empirical application of each representative criterion is conducted on a sample of the PPP/PFI projects in the Croatia and the descriptive statistics indicators of achieved success of these projects, measured with considered criteria, are calculated. The analysis carried out in this paper allowed the set of criteria that show the most important components of the success of construction PPP/PFI projects for clients to be identify and structuring the appropriate success dimensions of construction PPP/PFI projects for clients in Croatia, and further establishment and the empirical confirmation of the transformation model for considered success criteria which allows comparability of achieved success measured with different criteria. The paper concludes that it is possible to measure the success of construction PPP/PFI projects for clients, and conducted research contributes to clients in increasing the understanding of achieved success of construction PPP/PFI projects and the increasing success of future construction PPP/PFI projects.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)PPP PFI success evaluation dimensions criteria transformation model
Opseg319 listova : graf. i tabelarni prikazi ; 30 cm
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:309583
PohranioVesna Zobundžija