Paginacija

PONAŠANJE NEDUKTILNIH ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM NA DJELOVANJE POTRESA
PONAŠANJE NEDUKTILNIH ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM NA DJELOVANJE POTRESA
Goran Gazić
Nearmirana zidana ispuna uobičajeno se koristi prilikom ostvarenja arhitektonske forme armirano-betonskih okvirnih konstrukcija. Dobiveni sustav je ekonomičan, arhitektonski privlačan i funkcionalan te je kao takav čest u područjima srednje i visoke seizmičnosti diljem svijeta. Poseban slučaj predstavljaju neduktilne armirano-betonske okvirne konstrukcije sa zidanim ispunom koje svojim svojstvenim nedostacima značajno doprinose povećanju seizmičke oštetljivosti što u...
PONAŠANJE ČELIČNIH OKVIRNIH GRAĐEVINA SA ZIDANIM ISPUNOM PRI DJELOVANJU POTRESA
PONAŠANJE ČELIČNIH OKVIRNIH GRAĐEVINA SA ZIDANIM ISPUNOM PRI DJELOVANJU POTRESA
Ivan Radić
Rad obrađuje problematiku konstruiranja i dimenzioniranja čeličnih okvira sa zidanim ispunom. Ovakve su konstrukcije relativno česte, a značajnija istraživanja njihovoga ponašanja provode se od druge polovice prošloga stoljeća. Unatoč brojnim istraživanjima, još uvijek, postoji problematika procjene ponašanja konstrukcija ove vrste, osobito pri značajnijim horizontalnim djelovanjima jer zbog složenosti konstrukcijskog sustava ne postoji dovoljno pouzdana metoda procjene...
POŽARNA OTPORNOST BETONA S OPEKARSKIM LOMOM KAO AGREGATOM
POŽARNA OTPORNOST BETONA S OPEKARSKIM LOMOM KAO AGREGATOM
Ivana Miličević
Recikliranje drobljenog glinenog crijepa i opeke je ekološki prihvatljiv način njihovog zbrinjavanja. Jedan od načina ponovne upotrebe jest upotreba kroz reciklirani agregat, dobiven drobljenjem glinene opeke i crijepa nastalih kao lom pri njihovoj proizvodnji. Budući da primjena betona s recikliranim opekarskim lomom nije uvelike raširena, potrebno je dodatno istražiti mogućnost primjene u područjima u kojima takav beton pokazuje bolja svojstva od betona s prirodnim...
PRONOS NITRATA U UVJETIMA AUTOMORFNIH I HIDROMORFNIH TALA NA PRIMJERU SLIVA RIJEKE VUKE
PRONOS NITRATA U UVJETIMA AUTOMORFNIH I HIDROMORFNIH TALA NA PRIMJERU SLIVA RIJEKE VUKE
Tamara Dadić
Podzemne vode predstavljaju vrlo važan izvor vode, ali i osjetljiv sustav podložan različitim onečišćenjima. Među svim onečišćenjima koja mogu utjecati na kvalitetu podzemnih voda, posebno se ističu nitrati zbog svoje učestalosti i rasprostranjenosti. Osim toga, njihova prisutnost u podzemnim vodama izaziva značajan problem zbog negativnog utjecaja na ljudsko zdravlje zato što mogu uzrokovati pojavu različitih bolesti uslijed konzumiranja vode s povećanom koncentracijom...
PRORAČUN ZGRADA OD ARMIRANOBETONSKIH OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM SUKLADNO OČEKIVANOM POTRESNOM ODZIVU
PRORAČUN ZGRADA OD ARMIRANOBETONSKIH OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM SUKLADNO OČEKIVANOM POTRESNOM ODZIVU
Tanja Kalman Šipoš
Rad obrađuje problematiku konstruiranja i dimenzioniranja čeličnih okvira sa zidanim ispunom. Ovakve su konstrukcije relativno česte, a značajnija istraživanja njihovoga ponašanja provode se od druge polovice prošloga stoljeća. Unatoč brojnim istraživanjima, još uvijek, postoji problematika procjene ponašanja konstrukcija ove vrste, osobito pri značajnijim horizontalnim djelovanjima jer zbog složenosti konstrukcijskog sustava ne postoji dovoljno pouzdana metoda procjene...
RAVNINSKI MODEL PONAŠANJA OMEĐENOG ZIĐA PRI CIKLIČKOM HORIZONTALNOM OPTEREĆENJU
RAVNINSKI MODEL PONAŠANJA OMEĐENOG ZIĐA PRI CIKLIČKOM HORIZONTALNOM OPTEREĆENJU
Đurđica Matošević
Zbog svoje jednostavnosti, ekonomičnosti, dobrih fizikalnih svojstava, trajnosti i ljepote omeđeno ziđe se primjenjuje diljem svijeta za izgradnju stambenih, poslovnih i industrijskih objekata već cijelo stoljeće. Iskustva o njihovom ponašanju tijekom potresa su dobra. Međutim, u suvremenoj građevinskoj praksi tradicionalnom građenju je potrebna dopuna odgovarajućim proračunima. S obzirom na složenost samog materijala i nepouzdanost njegovih mehaničkih svojstava postupak...
SPEKTRI POTRESNOG ODZIVA PLITKO TEMELJENIH KONSTRUKCIJA NA MEKIM TLIMA
SPEKTRI POTRESNOG ODZIVA PLITKO TEMELJENIH KONSTRUKCIJA NA MEKIM TLIMA
Ivan Kraus
Rad obrađuje potresni odziv plitko temeljenih konstrukcija na mekim tlima. Istraživanje u okviru rada je pokrenuto uz glavnu pretpostavku da europski normirani spektri odziva za meka tla nisu dobro definirani te da ne uključuju učinke međudjelovanja tla i konstrukcije. S ciljem definiranja poboljšanog spektra odziva kao osnovnog alata za proračun sigurnih i potresno otpornih konstrukcija, izrađene su i funkcije impedancije i prijenosne funkcije koje omogućuju uključivanje učinaka...
Unapređenje procesa pripreme agregata na asfaltnim postrojenjima
 cikličkog tipa povratom ispušnog plina pri proizvodnji vrućih asfaltnih
 mješavina
Unapređenje procesa pripreme agregata na asfaltnim postrojenjima cikličkog tipa povratom ispušnog plina pri proizvodnji vrućih asfaltnih mješavina
Zdravko Cimbola
Na asfaltnoj bazi koristi se izuzetna količina energije prilikom proizvodnje vrućih asfaltnih mješavina. Kako se dio energije ispušta u atmosferu ideja prikazana u ovom radu je da tu energiju pretvorimo u zatvoreni ciklus proizvodnje. Stoga se kosa traka na asfaltnoj bazi mijenja s trakastom sušarom. Pomoću laboratorijskog modela segmenta trakaste sušare provedena su mjerenja. Kao ulazni parametri korišteni su vrijeme, temperatura i brzina strujanja zraka. Na različitim ...
UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA STANJE PODZEMNIH VODA DUBOKIH ALUVIJALNIH VODONOSNIKA U FUNKCIJI OSIGURANJA POUZDANOSTI JAVNE VODOOPSKRBE
UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA STANJE PODZEMNIH VODA DUBOKIH ALUVIJALNIH VODONOSNIKA U FUNKCIJI OSIGURANJA POUZDANOSTI JAVNE VODOOPSKRBE
Jasna Zima
Predmet ovoga istraživanja je reakcija prirodnog sustava – dubokog aluvijalnog vodonosnika i izgrađenog sustava – sustava javne vodoopkrbe na klimatske ekstreme oborinskog režima i režima temperature zraka sa stajališta osiguranja dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode za potrebe javne vodoopskrbe. Osnovni cilj ovoga istraživanja usmjeren je prema bilanciranju vodnih zaliha u funkciji osiguranja pouzdanosti i stabilnosti javne vodoopskrbe u uvjetima klimatskih...
UTJECAJ OTVORA NA SEIZMIČKI ODGOVOR ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM
UTJECAJ OTVORA NA SEIZMIČKI ODGOVOR ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA SA ZIDANIM ISPUNOM
Davorin Penava
Okviri s ispunom su kompozitne konstrukcije koje se sastoje od okvira (armirano-betonski ili čelični) i ispune za koju se u Hrvatskoj uobičajeno rabe blok opeke ili čak betonski blokovi. Sličan konstruktivni sistem čine i zidovi s vertikalnim i horizontalnim serklažima uz razliku što se kod okvira s ispunom se prvo naprave okviri, a tek se onda zida ispun, a kod zidova s serklažima se prvo sazidaju zidovi, a onda se izvode serklaži (okviri). Ispuna bitno mijenja odgovor...

Paginacija