doctoral thesis
Determening the importance and influence of individual services in public private partnership construction projects

Josip Čengija (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Metadata
TitleOdređivanje važnosti i utjecaja pojedinih usluga u građevinskim projektima javno-privatnog partnerstva
AuthorJosip Čengija
Mentor(s)Saša Marenjak
Abstract
Tijekom posljednjih godina javno-privatno partnerstvo (JPP) (eng. Public Private Partnership, PPP) postaje sve učestaliji način nabave i izgradnje javne infrastrukture ili pružanja javnih usluga. Danas se projekti JPP-a još uvijek smatraju relativno novim i inovativnim načinom nabave javne infrastrukture kao alternativa tradicionalnim načinima realizacije projekata. Iako se prvi oblici JPP-a mogu prepoznati u modelima realizacije projekata izgradnje javne infrastrukture u 18. stoljeću on se kao pojam počeo standardizirati tek u prvom desetljeću 21. stoljeća. Najveću zaslugu za standardiziranje pojma ima Europska komisija koja 2004. godine izdaje "Zelenu knjigu o javno-privatnom partnerstvu Europske unije o javnim ugovorima i koncesijama" kao direktivu u kojoj se pobliže tumači i definira JPP. Od 2004. godine pa sve do danas JPP postaje sve učestaliji model realizacije projekata izgradnje javne infrastrukture, kako u zemljama Europske unije tako i u Republici Hrvatskoj. Do današnjeg dana realizirano je više JPP projekata u Republici Hrvatskoj ponajviše iz područja obrazovanja i športa. Projekte JPP-a karakterizira nabavljanje usluge raspoloživosti koju javni partner nabavlja od privatnog partnera. Za razliku od tradicionalnih načina realizacije projekata, javni partner definira opseg i kvalitetu usluga, a ne načine i tehnologije izgradnje građevina. U JPP-u, građevina je sredstvo putem kojeg privatni partner pruža zahtijevane usluge. Sukladno tome, u projektima JPP-a, javni partner definira i kontrolira kvalitetu pružene usluge. Dosadašnja iskustva iz područja definiranja zahtijevanih usluga i zahtijevanih standarda kvalitete, pokazala su da se kvaliteta usluga ne može dovoljno dobro opisati samo tehničkim standardima koje bi privatni partner morao ispuniti. S obzirom na temeljne razlike između pojmova usluga i proizvod, predlaže se uvođenje kvalitativnih pokazatelja kvalitete usluge poput zadovoljstva korisnika kao pokazatelja razine ispunjenja zahtijevanih standarda. Također, s obzirom da se u JPP projektima plaća jedinstvena mjesečna naknada za uslugu pruženu u sklopu JPP ugovora, postavlja se pitanje definiranja važnosti pojedine komponente usluge kako bi se, putem sustava umanjenja plaćanja i kontrole kvalitete isporučene usluge, moglo naglasiti koje su komponente usluge od veće ili manje važnosti za krajnjeg korisnika. Ova disertacija detaljnije istražuje problematiku definiranja kvalitete usluga u kontekstu JPP projekta te se bavi analizom važnosti i utjecaja pojedinih komponenata usluga u JPP projektima s aspekta krajnjih korisnika. Prikazane su relevantne spoznaje iz područja kvalitete usluga i njihova primjenjivost u kontekstu JPP-a. Analizirani su i identificirani problemi u kontroli kvalitete usluga u JPP projektima tijekom perioda uporabe te se dokazuju teze o nužnosti upravljanja kvalitetom usluga putem ispitivanja zadovoljstva korisnika. U disertaciji su prezentirani rezultati provedenog istraživanja i predložen je model upravljanja kvalitetom usluga u JPP projektima s aspekta javnog partnerstva, a temeljen na ispitivanju percipirane kvalitete usluga i zadovoljstva korisnika projektom. Također, identificirani su faktori važnosti usluga s aspekta krajnjih korisnika te je analizirano njihovo značenje i utjecaj na zadovoljstvo korisnika JPP/PFI projektom. Ova disertacija istražuje problematiku i daje odgovore i prijedloge rješenja na mnoga pitanja u svezi kontrole usluga u JPP projektima s aspekta javnog partnera te se pokazuje nužnost jačeg uključivanja krajnjeg korisnika u proces pripreme i kontrole JPP projekta. Iako se disertacija bavi projektima JPP-a, problematika koju obrađuje relevantna je i za ostale građevinske projekte, a što se pogotovo odnosi na shvaćanje potrebe većeg uključivanja krajnjih korisnika u proces definiranja projekta. Razumijevanje koje su usluge upravljanja građevinom od najvećeg značaja za krajnje korisnike otvara nove poglede na projektiranje i izgradnju građevina odnosno njihovih karakteristika. Projektiranje i izgradnja građevina takvih karakteristika koje u etapi uporabe osiguravaju efikasne i efektivne usluge upravljanja građevinama svakako doprinosi većem zadovoljstvu krajnjih korisnika u etapi uporabe te omogućuje dostizanje veće vrijednosti za uloženi novac poreznih obveznika u građevinskim JPP projektima.
Keywordspublic-private partnership civil engineering projects services
Parallel title (English)Determening the importance and influence of individual services in public private partnership construction projects
Committee MembersZlata Dolaček-Alduk (committee chairperson)
Saša Marenjak (committee member)
Mladen Vukomanović (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Construction Organization and Technology
UDK658
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Business management, administration. Commercial organization
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate university study program in civil engineering
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-15
Parallel abstract (English)
Over the past few years Public Private Partership (PPP) is becoming an increasingly common way of procurement and construction of public infrastrucutere and provision of public services. PPP projects are nowadays still considered a relatively new and innovative way of procurement of public infrastructure as an alternative to traditional ways of project realization. Even though the first forms of PPP models can be identified in realization of public infrastructure projects in the 18th century, PPP as a model began to standardize only in the first decade of the 21st century. In 2004 European Commision has issued the "Green Book on public-private partnership of the European Union on public contracts and concessions" in which Public Private Partnerships are more closely interpreted and defined. Since 2004, PPP is becoming a more common model of realization of public infrastructure projects, both in European Union countries and in the Republic of Croatia. To this day, several PPP projects, mostly in the field of education and sports, have been procured in Croatia. PPP projects are characterized by procurement of the availability service which the public partner procures from the private partner. As opposed to defining inputs in traditional ways of project realization, in PPP projects public partner defines only the scope and quality of services and not methods, materials and building technology in construction of buildings. In Public Private Partnership, building is the means by which the private partner provides the required services. Accordingly, in PPP projects, the public partner defines and controls the quality of the service provided. Previous experience on the field of definig the required services and the required quality standards have shown that the quality of service can not be described well enough only by the technical standards which the private partner should have fulfill. Given the fundamental differences between the concepts of service and product, it is proposed to introduce qualitative indicators of service quality, such as customer satisfaction as an indicator of the level of fulfilment of required standards. Also, due to the fact that in PPP projects a single monthly fee is paid for the service provided as a part of the PPP contract, the question of defining the importance of individual service components is raised, in order to emphasize, through the reduction of payment and quality control of deliveder service, which service components are of greater or lesser importance for the end user. This dissertation explores in more detail the issue of defining the quality of services in the context of a PPP projects. Relevant knowledge in the field of service quality of service quality and its applicability in the context of Public Private Partnership is also shown. Problems in service quality control in PPP projects during operational period are analysed and identified and theses on the necessity of quality services management through customer satisfaction survey proved. In this paper, results of conducted research are shown as well as the proposed model for service quality control in PPP projects from public partner's perpective. Proposed model is based on surveys of perceived service quality and customer satisfaction. Also, the importance factors of PPP service components have been identified and al+nalysis of their meaning and influence on PPP project customer satisfaction is shown in this dissertation. This paper explores the issues and provides answers and solution suggestions to many questions regarding service control in PPP projects from point of public partner and shows neccesity of a stronger involvement of the end user in the process of preparation and control of PPP project. Even though this paper deals with PPP projects, the issues thaht are dealt with are relevant for other construction projects and that particurarly refers to the understanding of needs of greater involvement of end users in the process of defining the project. Understanding which facility management services are of greatest importance for end users opens up new perspectives on the design and construction of buildings and their characteristics. Design and construction of buildings of such characteristics that are ensuring, efficient and effective building management services in the operational stage, certainly contributes to the end users greater satisfaction in the operational stage and provides better value for money in PPP construction projects.
Parallel keywords (Croatian)javno-privatno partnerstvo građevinski projekti usluge
Extentxix, 227 listova : graf. i tabelarni prikazi : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:397077
CommitterVesna Zobundžija