master's thesis
IZBOR MEHANIZACIJE I ANALIZA UČINKA KOD IZVOĐENJA TRASE CESTE U URBANIM SREDINAMA

Filip Knežević (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Department for Organization, Technology and Management
Chair of Construction Management and Technology
Metadata
TitleIZBOR MEHANIZACIJE I ANALIZA UČINKA KOD IZVOĐENJA TRASE CESTE U URBANIM SREDINAMA
AuthorFilip Knežević
Mentor(s)Zlata Dolaček-Alduk (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad izrađen je na Odsjeku za tehničke znanosti iz predmeta Tehnologija građenja 2 pod vodstvom mentorice Izv.prof..dr.sc. Zlate Dolaček-Alduk. Istraživački dio diplomskog rada proveo sam na gradilištu autoceste A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj, sektor 1 – dionica 2: Beli Manastir – Osijek koji mi je uvelike pomogao kod pisanja teorijskog dijela ovog rada kao i za moj budući rad u struci. Odvodnja prometnica ima veliki sigurnosni udio na sigurnost ljudi i okoline. Elementi odvodnje kao i njezina izvedba su vrlo složeni i odlučujući u dobivanju dokumentacije kod izvođenja složenih prometnica. Dugotrajna i detaljna istraživanja, predstudije pokazuju realnu stvarnost budućeg projekta sa svojim pratećim elementima. Istraživački dio rada vezan je uz postupak izvođenja zemljanih radova za postavljanje elemenata odvodnje. Tehnologija koja omogućuje izradu zemljanih radova su: hidraulički bager, kamion kiper, vibro ploče i cisterna s vodom s pratećim planskim učincima. Koeficijenti za izračune učinaka određenih strojeva dobiveni su na gradilištu autoceste A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj, sektor 1 – dionica 2: Beli Manastir – Osijek ili vlastitim mjerenjem na gradilištu. Rezultat izračuna pokazuje da izvođenje posteljice u cijelosti je jeftinije i brže od izvođenja posteljice i elemenata odvodnje istovremeno. Dobiveni rezultati nisu smanjivani niti korigirani po drugim uvjetima koji utječu na izvođenje radova, već su dobiveni po novčanom i planskom učinku. Cilj diplomskog rada je ukazati na važnost odvodnje kao jedne cjeline koja ima važan sigurnosni efekt na ljude i okolinu. Osim važnosti odvodnje rad ima ulogu prikazati planske učinke strojeva, količine materijala za zemljane radove i rješenje problematike koja se pojavila na dionici kod izvedbe odvodnje autoceste A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj , sektor 1 – dionica 2: Beli Manastir – Osijek jer odvodnja je neophodna i ključan faktor kod prijelaza autoceste preko vodozaštitnog područja „Vinogradi“ i „Livade“. Dobiveni rezultati mogu poslužiti kao pomoć pri daljnjem životnom iskustvu.
KeywordsDrainage of transportation security effect machinery planning effects
Committee MembersSanja Dimter (committee chairperson)
Zlata Dolaček-Alduk (committee member)
Marija Šperac (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Lower level organizational unitsDepartment for Organization, Technology and Management
Chair of Construction Management and Technology
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Construction Organization and Technology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeUniversity graduate study in civil engineering; specializations in: Hydraulic engineering, Supporting structures, Construction management and technology, Transportation engineering
Study specializationConstruction management and technology
Academic title abbreviationmag.ing.aedif.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-23
Parallel abstract (English)
Diploma thesis is made at the Department of Engineering of the object Construction technology 2 under the guidance of izv.prof..dr.sc. Zlate Dolaček-Alduk. Research part of diploma thesis i spent on construction site of highway A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj, sector 1 – section 2: Beli Manastir – Osijek that was greatly helped in writing theoretical part of thesis as well as for my future work. Drainage of transportation has a major security contribution on the safety of people and the enviroment. Elements of drainage as well as implementation are very complex and crucial in obtaning documents during execution of complex roads. Lengthy and detailed research, treatise show the actual reality of the future project with their accompanying elements. Research part of thesis is related to the process of earthworks for to set elements of drainage. Tehnology that enables the creation of earthworks are: hydraulic excavator, truck, plate compactor, water tank with supporting planning effects. Coefficients to calculate the effects of certain machines obtained on construction site of highway A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj, sector 1 – section 2: Beli Manastir – Osijek or own measurements. Measurement result shows that the performance of base course entirely is cheaper and faster than simultaneously performing of base course and elements of drainage. Obtained results are not reduced or corrected the other conditons affestiong the performance of execution of works, they have already been obtained by financially and planning effect. Target od diploma thesis is indicate the importance of drainage as a whole, which has important security effect on human and environment. Excepting importance of drainage thesis has a role to display planned effects machines, amounts of material for earthworks and solution to the problem which appeared on section at performance drainage on construction site of highway A5, Beli Manastir – Osijek – Svilaj, sector 1 – section 2: Beli Manastir – Osijek because drainage is necessary and crucial factor the transition of highway over water area „Vinogradi“ and „Livade“. The results obtained can be used to help further life experience.
Parallel keywords (Croatian)Odvodnja prometnica sigurnosni faktor mehanizacija planski učinak
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:750604
CommitterVesna Zobundžija