Pages

Ravninski model ponašanja omeđenog ziđa pri cikličkom horizontalnom opterećenju
Ravninski model ponašanja omeđenog ziđa pri cikličkom horizontalnom opterećenju
Đurđica Matošević
Zbog svoje jednostavnosti, ekonomičnosti, dobrih fizikalnih svojstava, trajnosti i ljepote omeđeno ziđe se primjenjuje diljem svijeta za izgradnju stambenih, poslovnih i industrijskih objekata već cijelo stoljeće. Iskustva o njihovom ponašanju tijekom potresa su dobra. Međutim, u suvremenoj građevinskoj praksi tradicionalnom građenju je potrebna dopuna odgovarajućim proračunima. S obzirom na složenost samog materijala i nepouzdanost njegovih mehaničkih svojstava postupak...
Razvoj modela za učinkovito upravljanje održavanjem javnih obrazovnih građevina
Razvoj modela za učinkovito upravljanje održavanjem javnih obrazovnih građevina
Ksenija Tijanić Štrok
U doktorskoj disertaciji je provedeno istraživanje o upravljanju održavanjem u javnim osnovnim i srednjim školama s područja Primorsko-goranske županije sa svrhom doprinosa teoriji o održavanju školskih građevina, otkrivanju problema koji na spomenute građevine utječu te formuliranju kriterija najbolje prakse za njihovo održavanje. Metodama anketiranja ravnatelja škola te studijom više slučajeva u kojoj su detaljno analizirani podaci dobiveni od osnivača škola, utvrđene su...
Samozbijajući beton s recikliranom gumom u konstrukcijskim elementima
Samozbijajući beton s recikliranom gumom u konstrukcijskim elementima
Robert Bušić
U svijetu se godišnje proizvede približno jedna milijarda otpadnih guma. Navedeni se broj iz godine u godinu povećava, a samo se 2 % otpadnih guma kao reciklirani materijal koristi u građevinskom sektoru. Uključivanje otpadne gume u građevinsku industriju predstavlja ekološki prihvatljivo rješenje za zbrinjavanje otpadne gume koje promovira održivu gradnju i potiče koncept održive proizvodnje. Detaljnim pregledom literature utvrđene su prednosti korištenja samozbijajućeg betona...
Spektri potresnog odziva plitko temeljenih konstrukcija na mekim tlima
Spektri potresnog odziva plitko temeljenih konstrukcija na mekim tlima
Ivan Kraus
Rad obrađuje potresni odziv plitko temeljenih konstrukcija na mekim tlima. Istraživanje u okviru rada je pokrenuto uz glavnu pretpostavku da europski normirani spektri odziva za meka tla nisu dobro definirani te da ne uključuju učinke međudjelovanja tla i konstrukcije. S ciljem definiranja poboljšanog spektra odziva kao osnovnog alata za proračun sigurnih i potresno otpornih konstrukcija, izrađene su i funkcije impedancije i prijenosne funkcije koje omogućuju uključivanje učinaka...
Tehnologija energetske obnove vanjskih zidova primjenom unaprijeđene temperaturne metode
Tehnologija energetske obnove vanjskih zidova primjenom unaprijeđene temperaturne metode
Mihaela Domazetović
In situ nerazorne metode vrlo su korisne za određivanje stvarnih toplinskih svojstava građevnih dijelova postojećih zgrada, posebice jer vrijednosti utvrđene mjerenjem na terenu u stvarnim uvjetima mogu značajno varirati od teorijskih vrijednosti. Zbog uočenih ograničenja standardiziranih metoda, razvijaju se nove metode s ciljem poboljšanja točnosti i pouzdane procjene in situ mjerenja. Osnovna ideja je pronaći brzu, jednostavnu i jeftinu metodu mjerenja te definirati točnost i...
Unapređenje procesa pripreme agregata na asfaltnim postrojenjima cikličkog tipa povratom ispušnog plina pri proizvodnji vrućih asfaltnih mješavina
Unapređenje procesa pripreme agregata na asfaltnim postrojenjima cikličkog tipa povratom ispušnog plina pri proizvodnji vrućih asfaltnih mješavina
Zdravko Cimbola
Na asfaltnoj bazi koristi se izuzetna količina energije prilikom proizvodnje vrućih asfaltnih mješavina. Kako se dio energije ispušta u atmosferu ideja prikazana u ovom radu je da tu energiju pretvorimo u zatvoreni ciklus proizvodnje. Stoga se kosa traka na asfaltnoj bazi mijenja s trakastom sušarom. Pomoću laboratorijskog modela segmenta trakaste sušare provedena su mjerenja. Kao ulazni parametri korišteni su vrijeme, temperatura i brzina strujanja zraka. Na različitim ...
Unaprjeđenje metodologije procjene potresnog rizika za zgrade
Unaprjeđenje metodologije procjene potresnog rizika za zgrade
Gordana Pavić
U radu se predlaže unaprjeđenje metodologije procjene potresnog rizika za zgrade. Istraživanje na kojem se temelji doktorski rad pokrenuto je zbog spoznaja da potresna opasnost u područjima s umjerenom i malom seizmičnošću nije u potpunosti prepoznata te da postojeće metode procjene oštetljivosti zgrada, generiraju rezultate upitne pouzdanosti jer upotrebljavaju globalne procjene potresne opasnosti, modele izloženosti i tipologije zgrada. Istražene su mogućnosti unaprjeđenja...
Utjecaj klimatskih promjena na stanje podzemnih voda dubokih aluvijalnih vodonosnika u funkciji osiguranja pouzdanosti javne vodoopskrbe
Utjecaj klimatskih promjena na stanje podzemnih voda dubokih aluvijalnih vodonosnika u funkciji osiguranja pouzdanosti javne vodoopskrbe
Jasna Zima
Predmet ovoga istraživanja je reakcija prirodnog sustava – dubokog aluvijalnog vodonosnika i izgrađenog sustava – sustava javne vodoopkrbe na klimatske ekstreme oborinskog režima i režima temperature zraka sa stajališta osiguranja dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode za potrebe javne vodoopskrbe. Osnovni cilj ovoga istraživanja usmjeren je prema bilanciranju vodnih zaliha u funkciji osiguranja pouzdanosti i stabilnosti javne vodoopskrbe u uvjetima klimatskih...
Utjecaj otvora na seizmički odgovor armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom
Utjecaj otvora na seizmički odgovor armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom
Davorin Penava
Okviri s ispunom su kompozitne konstrukcije koje se sastoje od okvira (armirano-betonski ili čelični) i ispune za koju se u Hrvatskoj uobičajeno rabe blok opeke ili čak betonski blokovi. Sličan konstruktivni sistem čine i zidovi s vertikalnim i horizontalnim serklažima uz razliku što se kod okvira s ispunom se prvo naprave okviri, a tek se onda zida ispun, a kod zidova s serklažima se prvo sazidaju zidovi, a onda se izvode serklaži (okviri). Ispuna bitno mijenja odgovor...

Pages