Pages

 Utjecaj klimatskih promjena na stanje podzemnih voda dubokih aluvijalnih vodonosnika u funkciji osiguranja pouzdanosti
 javne vodoopskrbe
Utjecaj klimatskih promjena na stanje podzemnih voda dubokih aluvijalnih vodonosnika u funkciji osiguranja pouzdanosti javne vodoopskrbe
Jasna Zima
Predmet ovoga istraživanja je reakcija prirodnog sustava – dubokog aluvijalnog vodonosnika i izgrađenog sustava – sustava javne vodoopkrbe na klimatske ekstreme oborinskog režima i režima temperature zraka sa stajališta osiguranja dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode za potrebe javne vodoopskrbe. Osnovni cilj ovoga istraživanja usmjeren je prema bilanciranju vodnih zaliha u funkciji osiguranja pouzdanosti i stabilnosti javne vodoopskrbe u uvjetima klimatskih...
DJELOVANJE EKSPLOZIJA NA NADVOŽNJAKE
DJELOVANJE EKSPLOZIJA NA NADVOŽNJAKE
Hrvoje Draganić
Terorističke aktivnosti postaju sve veći problem svih zemalja svijeta posebno onih koje su članice NATO-a, iako Hrvatska do sada nije bila izložena terorističkim napadima, svojim vojnim angažmanom u mirovnim misijama lako može postati jedna od meta. S obzirom na to da je osnovno oružje prilikom takvih napada eksploziv, realnost situacije dodatno je naglašena s dostupnosti informacija o izradi eksplozivnih naprava, relativnoj lakoći njihove izrade te njihovoj kompaktnosti i...
DOPRINOS TRAJNOSTI ZIDANIH KONSTRUKCIJA
DOPRINOS TRAJNOSTI ZIDANIH KONSTRUKCIJA
Martina Vračević
Rad se bavi problemom otpornosti materijala zidanih konstrukcija te ziđa na cikluse smrzavanja i odmrzavanja. Istražen je utjecaj režima pečenja opeka na njihovu otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja te je zaključeno kako duži period zadržavanja opeka u peći na najvišoj postignutoj temperaturi rezultira boljom otpornošću opeka na cikluse smrzavanja i odmrzavanja te kako način izrade opeke i režim njezina pečenja utječu na sustav pora koji će se razviti u opeci...
MODEL OPTIMALIZACIJE UTROŠKA ENERGENATA U PROCESU PROIZVODNJE VRUĆIH ASFALTNIH MJEŠAVINA NA ASFALTNIM POSTROJENJIMA CIKLIČKOG TIPA
MODEL OPTIMALIZACIJE UTROŠKA ENERGENATA U PROCESU PROIZVODNJE VRUĆIH ASFALTNIH MJEŠAVINA NA ASFALTNIM POSTROJENJIMA CIKLIČKOG TIPA
Ivica Androjić
Gospodarski i tehnološki razvoj utječu na potrošnju energije čija je proizvodnja jedan od uzročnika onečišćenja okoliša, ali i trošenja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije [1]. Projekcije ukazuju da će se u svijetu potrošnja energije i energenata do 2030. godine povećati za 50% u odnosu na današnju potrošnju, što implicira potrebom za energetskom održivosti [2]. Na sastanku Europskog vijeća održanog 8. i 9. ožujka 2007. godine izložen je i usvojen Akcijski plan...
MODEL PROCJENE TROŠKOVA ODRŽAVANJA I UPORABE GRAĐEVINA NA PRIMJERU GRAĐEVINA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MODEL PROCJENE TROŠKOVA ODRŽAVANJA I UPORABE GRAĐEVINA NA PRIMJERU GRAĐEVINA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Hrvoje Krstić
U radu se istražuje mogućnost prikupljanja podataka i informacija o karakteristikama građevina i načinima uporabe građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao i o troškovima održavanja i uporabe navedenih građevina. Podatci su prikupljani pomoću upitnika koji su poslani svim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, a traženi su opći podatci o uporabi i karakteristikama građevine i podatci o troškovima održavanja i uporabe građevina prema unaprijed...
MODEL PROCJENE TROŠKOVA ŽIVOTNOG CIKLUSA PONTONA KAO PODRŠKA SUSTAVU UPRAVLJANJA MARINAMA
MODEL PROCJENE TROŠKOVA ŽIVOTNOG CIKLUSA PONTONA KAO PODRŠKA SUSTAVU UPRAVLJANJA MARINAMA
Ivona Gudac Hodanić
Svjedoci smo sazrijevanja brige i interesa za održivu pametnu gradnju, čiji se sustav sastoji od sudionika u gradnji, proizvoda te procesa gradnje, održavanja i upravljanja i njihovih međuodnosa. Takav trend predstavlja glavni pokretač povećanja uporabe metode izračuna troškova životnog ciklusa. Dok su održive građevine napredovale u mnogim segmentima, ipak je financijska održivost ta koja određuje u kojoj je mjeri građevini dopušteno biti održiva. Problematika...
MODELI OCJENE OJAČANJA ARMIRANOBETONSKIH OKVIRA DODAVANJEM ISPUNA PRI POTRESNOM DJELOVANJU
MODELI OCJENE OJAČANJA ARMIRANOBETONSKIH OKVIRA DODAVANJEM ISPUNA PRI POTRESNOM DJELOVANJU
Marin Grubišić
Okvirne armiranobetonske (AB) konstrukcije dominantno se koriste za izvodenje niskih i srednje visokih građevina na području Republike Hrvatske, te ponekad je ovakve građevine u seizmički aktivnim zonama potrebno ojačati, kako bi prema potrebi povećali nosivost, krutost i/ili duktilnost osnovne nosive konstrukcije. U ovoj disertaciji razrađena je upotreba zidanih ispuna, s različitim tipovima veza ispuna i AB okvira, kao element ojačanja osnovne AB konstrukcije za potresna...
MOGUĆNOSTI POVEĆANJA EFIKASNOSTI USLUGA LOKALNE VODOOPSKRBE
MOGUĆNOSTI POVEĆANJA EFIKASNOSTI USLUGA LOKALNE VODOOPSKRBE
Ivana Domljan
U disertaciji se istražuje efikasnost lokalne vodoopskrbe u Bosni i Hercegovini (BiH) i participacija privatnog sektora kao način poboljšanja efikasnosti. Razlog je što se u BiH loše upravlja vodoopskrbom. Nisku kvalitetu usluga prate visoki i rastući gubici vode, koji iznose oko 61%. Uz izuzetak Albanije, najveći su u Europi. Radi smanjenja pristranosti ocjena i donošenja općenitijih zaključaka u ocjeni efikasnosti korištene su kvantitativne metode: analiza omeđivanja podataka...
Nastanak i pokretljivost sedimenta onečišćenog teškim metalima u melioracijskim kanalima ravničarskih područja
Nastanak i pokretljivost sedimenta onečišćenog teškim metalima u melioracijskim kanalima ravničarskih područja
Marija Leko-Kos
Sve veća ljudska aktivnost vezana uz iskorištavanje zemljišta putem intenzivne poljoprivredne proizvodnje kao i sve veća urbanizacija dovodi do razvoja različitih antropogenih uzročnika onečišćenja na slivu. Sustav odvodnje na poljoprivrednim površinama i oborinska odvodnja otvorenim kanalima pojedinih slivnih područja čini jedinstveni sustav koji sve prikupljene oborinske vode odvodi do krajnjeg recipijenta prikupljajući i sva onečišćenja nastala na pripadajućim...
ODREĐIVANJE KRITERIJA ZA OCJENU USPJEHA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
ODREĐIVANJE KRITERIJA ZA OCJENU USPJEHA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
Danijel Kušljić
U radu se istražuje mogućnost mjerenja uspjeha građevinskih projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) s ciljem povećanja razumijevanja uspjeha i mjerenja uspjeha građevinskih JPP/PFI projekata iz perspektive naručitelja. Izrada teoretske osnove započela je analizom koncepta uspjeha i uspjeha projekta, karakteristika javno-privatnog partnerstva u realizaciji građevinskih projekata s detaljnom analizom modela Privatne financijske inicijative (PFI), društvene uloga i političkih...
ODREĐIVANJE VAŽNOSTI I UTJECAJA POJEDINIH USLUGA U GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
ODREĐIVANJE VAŽNOSTI I UTJECAJA POJEDINIH USLUGA U GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
Josip Čengija
Tijekom posljednjih godina javno-privatno partnerstvo (JPP) (eng. Public Private Partnership, PPP) postaje sve učestaliji način nabave i izgradnje javne infrastrukture ili pružanja javnih usluga. Danas se projekti JPP-a još uvijek smatraju relativno novim i inovativnim načinom nabave javne infrastrukture kao alternativa tradicionalnim načinima realizacije projekata. Iako se prvi oblici JPP-a mogu prepoznati u modelima realizacije projekata izgradnje javne infrastrukture u 18. stoljeću...
PONAŠANJE ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA S ISPUNOM PRI DJELOVANJU POTRESA
PONAŠANJE ARMIRANO-BETONSKIH OKVIRA S ISPUNOM PRI DJELOVANJU POTRESA
Jurko Zovkić
U okviru šireg znanstvenoga projekta u ovome radu istražen je njegov dio koji se odnosi na armirano-betonske okvire ispunjene zidnim ispunom. Trenutno dostupni propisi većinom ne uzimaju u obzir zidni ispun pri proračunu takvih konstrukcija, a ako ga i uzimaju, onda je taj proračun vrlo složen. Dosadašnja znanstvena istraživanja neosporno su potvrdila da zidni ispun ima utjecaja na ponašanje armirano-betonskog okvira. Prije svega, to se odnosi na poprečnu nosivost i poprečnu...

Pages