Pages

 Utjecaj klimatskih promjena na stanje podzemnih voda dubokih aluvijalnih vodonosnika u funkciji osiguranja pouzdanosti
 javne vodoopskrbe
Utjecaj klimatskih promjena na stanje podzemnih voda dubokih aluvijalnih vodonosnika u funkciji osiguranja pouzdanosti javne vodoopskrbe
Jasna Zima
Predmet ovoga istraživanja je reakcija prirodnog sustava – dubokog aluvijalnog vodonosnika i izgrađenog sustava – sustava javne vodoopkrbe na klimatske ekstreme oborinskog režima i režima temperature zraka sa stajališta osiguranja dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode za potrebe javne vodoopskrbe. Osnovni cilj ovoga istraživanja usmjeren je prema bilanciranju vodnih zaliha u funkciji osiguranja pouzdanosti i stabilnosti javne vodoopskrbe u uvjetima klimatskih...
Assessment of the Out-of-Plane Earthquake Resistance of Reinforced Concrete Frame Structures with Masonry Infill Walls Containing Openings
Assessment of the Out-of-Plane Earthquake Resistance of Reinforced Concrete Frame Structures with Masonry Infill Walls Containing Openings
Filip Anić
Multi-storey buildings are generally loaded by inter-storey drift and inertial forces during an earthquake event. That seismic event excites the structure in an arbitrary direction. When observing the structure’s plane, that load can be divided into in- and out-of-plane forces. The in-plane forces by their nature are inter-storey drift ones, while the out-of-plane ones are both inter-storey drift and inertial. By examining the literature, it was determined that most of the experiments...
Cementom stabilizirani nosivi slojevi kolničkih konstrukcija s otpadnom gumom
Cementom stabilizirani nosivi slojevi kolničkih konstrukcija s otpadnom gumom
Matija Zvonarić
Kako bi se osigurala nosivost kolničkih konstrukcija namijenjenih velikom prometnom opterećenju, u takve se konstrukcije ugrađuje sloj cementom stabiliziranoga zrnatog materijala, nazvan cementom stabilizirani nosivi sloj (CNS). No, dodatkom cementa zrnatom materijalu razvijaju se unutarnja vlačna naprezanja koja iniciraju nastanak pukotina. Te se pukotine, zbog velike krutosti i male deformabilnosti ovoga materijala, šire pod utjecajem dinamičkoga opterećenja izazvanoga prometovanjem...
Djelovanje eksplozija na nadvožnjake
Djelovanje eksplozija na nadvožnjake
Hrvoje Draganić
Terorističke aktivnosti postaju sve veći problem svih zemalja svijeta posebno onih koje su članice NATO-a, iako Hrvatska do sada nije bila izložena terorističkim napadima, svojim vojnim angažmanom u mirovnim misijama lako može postati jedna od meta. S obzirom na to da je osnovno oružje prilikom takvih napada eksploziv, realnost situacije dodatno je naglašena s dostupnosti informacija o izradi eksplozivnih naprava, relativnoj lakoći njihove izrade te njihovoj kompaktnosti i...
Doprinos nelinearnom statičkom potresnom proračunu plitko temeljenih zgrada uzimanjem u obzir međudjelovanja tla i konstrukcije
Doprinos nelinearnom statičkom potresnom proračunu plitko temeljenih zgrada uzimanjem u obzir međudjelovanja tla i konstrukcije
Adriana Brandis
Doktorska disertacija promatra međudjelovanje tla i konstrukcije prilikom potresnog opterećenja konstrukcija za proračune pomoću nelinearne statičke metode. Kompleksan problem međudjelovanja tla i konstrukcije modeliran je i uključen u numeričke proračune pomoću jednostavnih i često korištenih alata za modeliranje, uz nadu kako će ovo metodu učiniti šire primjenjivom struci. Za razvoj modela i koraka za modeliranje međudjelovanja tla i konstrukcije korištena su tri...
Doprinos povećanju učinkovitosti održavanja kanalizacijskih sustava primjenom modela procjene troškova održavanja
Doprinos povećanju učinkovitosti održavanja kanalizacijskih sustava primjenom modela procjene troškova održavanja
Dino Obradović
U svrhu izrade ove doktorske disertacije provedeno je istraživanje o mogućnosti prikupljanja podataka i informacija o karakteristikama kanalizacijskih sustava u Republici Hrvatskoj te o troškovima njihovog održavanja. Podatci su prikupljeni pomoću upitnika poslanim poduzećima koja upravljaju kanalizacijskim sustavima. Kao rezultat prikupljenih podataka i informacija napravljena je baza podataka koja je služila za razvoj modela procjene troškova održavanja kanalizacijskih sustava....
Doprinos trajnosti zidanih konstrukcija
Doprinos trajnosti zidanih konstrukcija
Martina Vračević
Rad se bavi problemom otpornosti materijala zidanih konstrukcija te ziđa na cikluse smrzavanja i odmrzavanja. Istražen je utjecaj režima pečenja opeka na njihovu otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja te je zaključeno kako duži period zadržavanja opeka u peći na najvišoj postignutoj temperaturi rezultira boljom otpornošću opeka na cikluse smrzavanja i odmrzavanja te kako način izrade opeke i režim njezina pečenja utječu na sustav pora koji će se razviti u opeci...
Korigirani parametri stijenske raspucalosti i kritički osvrt na ostala empirijska svojstva stijenske mase na primjeru geoloških formacija Dohe, Katar
Korigirani parametri stijenske raspucalosti i kritički osvrt na ostala empirijska svojstva stijenske mase na primjeru geoloških formacija Dohe, Katar
Hrvoje Vučemilović
Ova disertacija uređena je prema sljedećim poglavljima: Poglavlje 1 ‐ Uvod: Uvodno se daje pozadinski pregled i objašnjenje za disertaciju, osvrćući se na povijest predmeta koji su razrađeni u njoj. Potom slijedi opis preduvjeta istraživačkog rada da bi se na kraju dao opis istraživačkih hipoteza. Poglavlje 2 – Lokalna geologija Dohe i Katra: Dan je pregled lokalne geologije s naglaskom na područje grada Dohe. Predstavlja se stratigrafija slojeva koji obuhvaćaju cijeli...
Model optimalizacije utroška energenata u procesu proizvodnje vrućih asfaltnih mješavina na asfaltnim postrojenjima cikličkog tipa
Model optimalizacije utroška energenata u procesu proizvodnje vrućih asfaltnih mješavina na asfaltnim postrojenjima cikličkog tipa
Ivica Androjić
Gospodarski i tehnološki razvoj utječu na potrošnju energije čija je proizvodnja jedan od uzročnika onečišćenja okoliša, ali i trošenja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije [1]. Projekcije ukazuju da će se u svijetu potrošnja energije i energenata do 2030. godine povećati za 50% u odnosu na današnju potrošnju, što implicira potrebom za energetskom održivosti [2]. Na sastanku Europskog vijeća održanog 8. i 9. ožujka 2007. godine izložen je i usvojen Akcijski plan...
Model procjene troškova održavanja i uporabe građevina na primjeru građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Model procjene troškova održavanja i uporabe građevina na primjeru građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Hrvoje Krstić
U radu se istražuje mogućnost prikupljanja podataka i informacija o karakteristikama građevina i načinima uporabe građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao i o troškovima održavanja i uporabe navedenih građevina. Podatci su prikupljani pomoću upitnika koji su poslani svim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, a traženi su opći podatci o uporabi i karakteristikama građevine i podatci o troškovima održavanja i uporabe građevina prema unaprijed...
Model procjene troškova životnog ciklusa pontona kao podrška sustavu upravljanja marinama
Model procjene troškova životnog ciklusa pontona kao podrška sustavu upravljanja marinama
Ivona Gudac Hodanić
Svjedoci smo sazrijevanja brige i interesa za održivu pametnu gradnju, čiji se sustav sastoji od sudionika u gradnji, proizvoda te procesa gradnje, održavanja i upravljanja i njihovih međuodnosa. Takav trend predstavlja glavni pokretač povećanja uporabe metode izračuna troškova životnog ciklusa. Dok su održive građevine napredovale u mnogim segmentima, ipak je financijska održivost ta koja određuje u kojoj je mjeri građevini dopušteno biti održiva. Problematika...
Modeli ocjene ojačanja armiranobetonskih okvira dodavanjem ispuna pri potresnom djelovanju
Modeli ocjene ojačanja armiranobetonskih okvira dodavanjem ispuna pri potresnom djelovanju
Marin Grubišić
Okvirne armiranobetonske (AB) konstrukcije dominantno se koriste za izvodenje niskih i srednje visokih građevina na području Republike Hrvatske, te ponekad je ovakve građevine u seizmički aktivnim zonama potrebno ojačati, kako bi prema potrebi povećali nosivost, krutost i/ili duktilnost osnovne nosive konstrukcije. U ovoj disertaciji razrađena je upotreba zidanih ispuna, s različitim tipovima veza ispuna i AB okvira, kao element ojačanja osnovne AB konstrukcije za potresna...

Pages