disertacija
Mogućnosti povećanja efikasnosti usluga lokalne vodoopskrbe

Ivana Domljan (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek