disertacija
Ponašanje neduktilnih armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom na djelovanje potresa

Goran Gazić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Podaci o radu
NaslovPonašanje neduktilnih armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom na djelovanje potresa
AutorGoran Gazić
Voditelj/MentorVladimir Sigmund
Sažetak rada
Nearmirana zidana ispuna uobičajeno se koristi prilikom ostvarenja arhitektonske forme armirano-betonskih okvirnih konstrukcija. Dobiveni sustav je ekonomičan, arhitektonski privlačan i funkcionalan te je kao takav čest u područjima srednje i visoke seizmičnosti diljem svijeta. Poseban slučaj predstavljaju neduktilne armirano-betonske okvirne konstrukcije sa zidanim ispunom koje svojim svojstvenim nedostacima značajno doprinose povećanju seizmičke oštetljivosti što u konačnici za posljedicu može imati pojavu meke etaže, odnosno rušenje konstrukcije. Iako prva eksperimentalna istraživanja datiraju iz 50-ih godina prošloga stoljeća, tek je razvojem velikih istraživačkih centara došlo do zamaha u istraživanju ponašanja armirano-betonskih okvira za zidanim ispunom. Međutim, u literaturi se može pronaći relativno mali broj istraživanja kojima su pokriveni svojstveni nedostatci i rubna područja ponašanja neduktilnih armirano-betonskih okvirnih konstrukcija sa zidanim ispunom što je i osnovna motivacija provedbe istraživanja. Neovisno radi li se o duktilnim ili neduktilnim okvirnim konstrukcijama sa zidanim ispunom, njihovo ponašanja tijekom potresa i dalje ostaje kontroverzno pitanje u stručnim i istraživačkim krugovima s obzirom na materijalnu i oblikovnu raznovrsnost te složenost i uobičajenu pojavu višestrukih mehanizama sloma elemenata sustav gdje posebnu ulogu ima interakcija okvira i ispune. Dodatne nesigurnosti, kao što su izostanak pouzdanog modela procjene horizontalne nosivosti i krutosti, gdje se nosivost i krutost ne mogu odrediti na temelju superpozicije doprinosa elemenata sustava, dovele su do izostajanja racionalnih modela procjene kako u praksi tako i u modernim seizmičkim propisima. Iako je u modernim seizmičkim propisima prepoznat utjecaj ispune, ona se i dalje tretira kao nekonstruktivni elementa, a interakcija okvira i ispune se ili u potpunosti zanemaruje ili ostvaruje primjenom modela zamjenske tlačne dijagonale. Većinom su dane smjernice za sprječavanje neželjenih utjecaje ispune, kao što je preuranjena pojava posmičnog sloma stupova okvira. S obzirom na to da se neduktilni armirano-betonski okviri sa zidanom ispunom ne mogu svrstati u omeđeno ziđe niti u armirano-betonske okvire projektirane prema modernim seizmičkim propisima, a u svrhu razlikovanja, promatrani je konstruktivni sustav definiran terminom uokvireno ziđe. S ciljem doprinosa razumijevanju složenog ponašanja uokvirenog ziđa, provedena su eksperimentalna i analitička istraživanja. Eksperimentalna istraživanja sastojala su se od izvedbe i ispitivanja 3 uzorka neduktilnih armirano-betonskih okvira i 11 jednorasponskih, jednoetažnih uzoraka uokvirenog ziđa, Dodatno, provedeno je i ispitivanje osnovnih mehaničkih svojstava primijenjenih materijala. Svi uzorci izvedeni su u mjerilu 1:2 i ispitani pod približno konstantnim vertikalnim i promjenjivim cikličkim horizontalnim opterećenjem. Geometrijski i materijalni parametri ispitanih uzoraka odabrani su s ciljem pokrivanja svojstvenih nedostataka sustava uokvireno ziđe i kategorizacije njihova utjecaja na ponašanje, pri čemu su oni podijeljeni u dvije skupine u ovisnosti o elementu sustava. Prvom skupinom parametara definirana su svojstva okvira u pogledu geometrijskih izmjera elemenata i koeficijenata armiranja. Varijacijom parametara prve skupine odabrana su 4 tipa okvira. Druga skupina parametara definira svojstva ispune gdje je njihova varijacija ostvarena primjenom dviju vrsta zidnih elemenata i morta opće namjene. Na osnovi formirane baze eksperimentalnih rezultata, izvršena je ocjena postojećih analitičkih modela procjene ponašanja sustava uokvireno ziđe te je predložen vlastiti model. Predloženi model definiran je u odnosu na pretpostavljena granična stanja sustava, a pruža mogućnost procjene horizontalne nosivosti i relativnog međukatnog pomaka pri pojedinim fazama ponašanja. Predloženim modelom ostvarena je zadovoljavajuća točnost procjene navedenih veličina u promatranim područjima ponašanja sustava čime je omogućena njegova primjena i u inženjerskoj praksi. Osim procjene ponaša, izvršena je i procjena očekivanih nelinearnih pomaka sustava uokvireno ziđe za tri razine seizmičkog intenziteta pomoću postojeće metode. Metoda je razvijena i verificirana na Sveučilištu u Illinoisu u Urbana – Champaignu, USA. Klasifikacija razina oštećenja izvršena je prema dostupnoj literaturi, pri čemu su odvojeno promatrani uzorci praznih okvira i uokvirenog ziđa s ciljem ocjene utjecaja ispune na razinu oštećenja sustava. Rezultati upućuju na značajno smanjenje relativnih međukatnih pomaka sustav, neovisno o razini seizmičkog intenziteta. Smanjenje pomaka pak upućuje na pozitivan utjecaj ispune na ponašanje sustava uokvireno ziđe, pridonoseći osiguranju globalne stabilnosti uslijed čega se ispuna može promatrati kao sredstvo ojačanja neduktilnih armirano-betonskih konstrukcija.
Ključne riječiuokvireno ziđe eksperimentalno istraživanje prijedlog metode procjene ponašanja razine oštećenja sredstvo ojačanja
Naslov na drugom jeziku (engleski)Seismic behavior of nonductile reinforced concrete frames with masonry infill
Povjerenstvo za obranuDragan Morić (predsjednik povjerenstva)
Ivica Guljaš (član povjerenstva)
Mehmed Čaušević (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaTEHNIČKE ZNANOSTI
Građevinarstvo
Nosive konstrukcije
UDK624/625
PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
Građevinarstvo. Građevinsko inženjerstvo i tehnika. Građevinska tehnika kopnenog prometa (ceste, željeznice)
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaGrađevinarstvo
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica tehničkih znanosti u polju građevinarstva
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2014-06-26
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Unreinforced masonry infills are often used as exterior and interior partitions in reinforced concrete frame building. Obtained system is economical and architecturally appealing and functional and as such is common in regions of medium and high seismicity world wide. Particular case that needs special attention are nonductile reinforced concrete frames with masonry infill. Their inherent weaknesses significantly contribute to seismic vulnerability and can lead to collapse of buildings during earthquake. Although first experimental researches dates from the 50-ies of last century, development of major research centers sparked momentum in experimental and numerical research of the seismic behavior if infilled frames. Nevertheless, literature survey reveals relatively small number of researchers that covers inherent weaknesses and characteristics of the behavior of nonductile infilled frames, which vas the main motivation of this study. Without distinguishing designed earthquake resistance, seismic behavior of infilled frames still remains a controversial question in research and structural engineering community due to the variety and complexity of observed failure mechanisms which are highly governed by the frame – infill interaction. Additional uncertainties such as lack of reliable model for assessment of stiffness and strength, where strength and stiffness of sistem can not be determined based od superposition of elements contribution, have lead to absence of rational assessment method in practise and modern seismic codes. Although modern seismic codes recognize influences of masonry infill, it is still treated as non-structural element while the frame – infill interaction is either completely ignored or treated trough application of diagonal strutt model. Only guidelines for a prevention of negative influence, such as premature shear failure of frame columns are given. To distinguish between designed earthquake resistance, nonductile frames with masonry infill are here in defined as framed masonry. This dissertation addresses intricate issue of seismic behavior of framed masonry sistem with experimental and analytical studies. The testing programe involved construction and tests of a 3 nonductile reinforced concrete bare frames and 11 one-span, one-storey framed masonry specimens. Additionally, properties of all used materials were also tested. All specimens were one half scaled and tested under nearly constant vertical and cyclic horizontal load. Geometrical and material parameters of test specimens were chosen with the aim to replicate inherent weaknesses of framed masonry systems and categorization of their influence on seismic behavior. Based on the element of the sistem, parameters are separated into two groups. First gropu of parameters addresses frame properties in terms of geometrical and reinforcement characteristics where total of 4 different frame configurations were chosen. Second group of parameters addresses infill properties where the variation is achieved with the use of two types of masonry elements and mortar. Obtained experimental data was used for the validation of existing analytical assessment methods and proposal of a new method. The proposed model is defined in terms of selected limit states and gives possibility of the assessment of strengths and drifts in respect to the observed seismic behavior of test specimens. The proposed analytical approach estimates seismic response reasonably well and thus can be used for the seismic assessment of existing framed masonry buildings. Additionally, estimation of seismic drifts for three levels of seismic hazard is conducted. Applied method was developed and validated at the University of Illinois at Urbana – Champaign, USA. Classification of damage degres was carried out according to the recommendations given in literature were bare frame and framed masonry specimens are considered separately. Obtained results indicated that masonry infill significantly reduces seismic drift regardless of seismic hazard level. Seismic drift reduction greatly contributes to the global stability of the framed masonry buildings. Furthermore, results indicates that masonry infills can be used as a mean of a seismic strengthening.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)framed masonry experimental research proposed analytical method for the seismic assessment damage degres mean of a seismic strengthening
OpsegXLVI, 387 str. : graf. i tabelarni prikazi : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:041735
PohranioVesna Zobundžija