Paginacija

ZAŠTITA OD BUKE U ZGRADAMA
ZAŠTITA OD BUKE U ZGRADAMA
Andrea Šipoš
Nakon uvoda u radu se opisuju uzroci nastanka zračne i udarne buke u zgradama te načini prijenosa zvuka iz prostorije u prostoriju. Poslije kratkog osvrta na Zakon o zaštiti od buke prezentirana su projektna rješenja za zaštitu od buke u zgradama. Posebno su analizirana rješenja za zaštitu od zračne buke i zaštitu od udarne buke.
ZAŠTITA USJEKA I ZASJEKA OD ODRONA
ZAŠTITA USJEKA I ZASJEKA OD ODRONA
Ivan Djaković
Stijene su vrlo složene i komplicirane po pitanju stabilnosti zbog svojih specifičnih svojstava, intaktne stijene i diskontinuiteta. Svaka vrsta stijene je posebna i jedinstvena te joj tako treba pristupiti u promatranju, proučavanju i definiranju rješenja kada se radi konkretno o nekoj od metoda sanacije. Za to je vrlo bitno poznavati vrste stijena, klasifikacije stijena, metode ispitivanja te metode sanacije i zaštite stijenskih nestabilnih blokova koji se mogu dogoditi u bilo kojem...
ZBRINJAVANJE OTPADNOG MULJA NASTALOG U PROCESU PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
ZBRINJAVANJE OTPADNOG MULJA NASTALOG U PROCESU PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
Marijan Lukačić
Jedna od važnih aktivnosti u nastojanju zaštite okoliša, očuvanju bioraznolikosti te očuvanju ljudskog zdravlja je adekvatno pročišćavanje otpadnih voda. Kao neizbježan nusprodukt pročišćavanja otpadnih voda nastaje određena količina otpadnog mulja kojeg je potrebno adekvatno obraditi i zbrinuti sukladno s propisanom zakonskom regulativom. Ne postoji jedinstveni način konačne dispozicije mulja nego je za svaki pojedini uređaj potrebno odabrati najadekvatniji način za...
ZELENA INFRASTRUKTURA URBANIH PODRUČJA - PRIMJER GRADA OSIJEKA
ZELENA INFRASTRUKTURA URBANIH PODRUČJA - PRIMJER GRADA OSIJEKA
Filip Dogančić
Završni rad sastoji se od tri cjeline. U prvom dijelu rada definirani su pojmovi zelene infrastrukture, opis njihove funkcije, strukture i podjele te prikaz zelenih površina na primjeru grada Osijeka. U drugom dijelu rada analizirana je zelena infrastruktura grada Osijeka na temelju broja stanovnika, površini zelenila i gustoće stanovnika po zelenoj površini. Predložena je nova kategorizacija zelene infrastrukture prema D3.1 tipologiji za gradsku četvrt Gornji grad. U zadnjem...
ZELENI (EKO) MOST PREKO RIJEKE VUKE U VUKOVARU
ZELENI (EKO) MOST PREKO RIJEKE VUKE U VUKOVARU
Barbara Markulić
U radu je prikazano idejno rješenje pješačkog mosta preko rijeke Vuke u Vukovaru. Potrebno je premostiti prepreku u rasponu od 31,44 m. Predložena su tri idejna rješenja te je odabrano rješenje mosta pločastog poprečnog presjeka poduprtog kosim stupovima. Predviđena je izvedba armirano betonskog mosta. Grafički prilozi izrađeni su u programskom paketu AutoCad 2015, a model mosta u programskom paketu SAP2000. Na osnovi izmjera mosta, analize opterećenja prema EN 1991-2 te...
ZGRADA S NOSIVIM ARMIRANOBETONSKIM I NEARMIRANIM ZIDANIM ZIDOVIMA
ZGRADA S NOSIVIM ARMIRANOBETONSKIM I NEARMIRANIM ZIDANIM ZIDOVIMA
Helena-Ena Habijanić
Mješoviti sustavi, točnije sustavi armiranobetonskih zidova i nearmiranih zidanih zidova, javljaju se kad se kod već postojećih zgrada nearmirani zidani zidovi, koji ne zadovoljavaju zahtjeve seizmičkog projektiranja, zamjenjuju s armiranobetonskima. Potresno ponašanje takvih konstrukcija još uvijek nije u potpunosti razjašnjeno i velika je razlika u odgovoru konstrukcije s pojedinačnim i kombiniranim sustavom. Kada bi se prema pojednostavljenoj metodi zanemarili nearmirani zidani...
ZIDARSKI RADOVI - ZIDANJE I ŽBUKANJE NOSIVIH ZIDOVA
ZIDARSKI RADOVI - ZIDANJE I ŽBUKANJE NOSIVIH ZIDOVA
Mirela Trajanovski
Za potrebe graditeljstva industrija građevinskog materijala proizvodi razne vrste šupljih glinenih blokova. Glineni blokovi s horizontalnim i vertikalnim šupljinama omogućavaju sigurnu, bržu, lakšu i racionalniju izradu nosivih i pregradnih zidova. Propisima su utvrđene dimenzije, kvaliteta i oznake za pojedine vrste šupljih blokova. Osnovni cilj ovog rada je opis zidanja nosivih zidova od šupljih glinenih blokova. U radu su opisane vrste šupljih glinenih blokova te vrste i način...
ZIDNI ELEMENTI OD BETONA S RECIKLIRANOM GUMOM
ZIDNI ELEMENTI OD BETONA S RECIKLIRANOM GUMOM
Nikolina Samardžić
Beton s recikliranom gumom je lagani beton čiji je prirodni agregat u potpunosti ili djelomično zamijenjen gumenim agregatom. Zbog svojih nedostataka kao što su manja tlačna i vlačna čvrstoća, manja obradljivost, veće skupljanje prilikom sušenja i veće upijanje vode, primjenu je dosad našao u nekonstruktivnim elementima kao što su završni slojevi cesta, barijere za zaštitu od buke i udaraca. Međutim, zbog svojih brojnih pozitivnih svojstava kao što su manja gustoća, veća...
ZNAČAJ INŽENJERSKE GEOLOGIJE U GEOTEHNIČKOM INŽENJERSTVU NA PRIMJERU GRAĐEVNE JAME
ZNAČAJ INŽENJERSKE GEOLOGIJE U GEOTEHNIČKOM INŽENJERSTVU NA PRIMJERU GRAĐEVNE JAME
Tin Tolić
Ovaj rad ukazuje na ulogu i značaj inženjerske geologije u geotehničkom inženjerstvu. Nakon što su objašnjeni neki osnovni pojmovi i definicije, definirani su profesionalni zadaci i stručne nadležnosti te odgovornosti inženjergeologa. Utvrđena je neophodnost suradnje inženjera graditeljstva (geotehničara) i inženjergeologa. Razmotren je stupanj potrebne suradnje inženjergeologa s geotehničkim inženjerima, dat je sažetak pozicije inženjerske geologije u geotehničkom...
ČVOROVI U ARMIRANOBETONSKIM KONSTRUKCIJAMA
ČVOROVI U ARMIRANOBETONSKIM KONSTRUKCIJAMA
Luka Vrljić
U ovom završnom radu obrađena su osnovna svojstva betona i armaturnog čelika, njihove veze i čvorovi kao mjesta gdje se armiranobetonski elementi spajaju. Objašnjene su vrste čvora, način postavljanja armature u svakome čvoru ovisno o momentu koji na njega djeluje, nastavljanja armature, sidrenja na završetcima i spojevima elemenata te je pokazano kako se proračunavaju sile koje djeluju u čvoru te potrebne količine armature za pravilno funkcioniranje čvora.
ŠIROKI ISKOPI U ZEMLJANIM RADOVIMA
ŠIROKI ISKOPI U ZEMLJANIM RADOVIMA
Josip-Eugen Tomić
U ovom završnom radu obrađeni su široki iskopi u zemljanim radovima. Obuhvaćena je problematika iskopa, pripreme radova, klasifikacije zemljanih materijala, obračuni zemljanih radova te su opisane karakteristike strojeva koji se koriste pri zemljanim radovima. Zemljani radovi usko su povezani s počecima ljudske djelatnosti, ali i same graditeljske djelatnosti. Teško je zamisliti izvedbu neke nove građevine bez prisustva zemljanih radova. Danas je moguće izvoditi zemljane radove...

Paginacija