Pages

AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJE ŠKOLE ZA VREMENSKI PERIOD OD 40 GODINA KOJI UKLJUČUJE PREVENTIVNO I REAKTIVNO
AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJE ŠKOLE ZA VREMENSKI PERIOD OD 40 GODINA KOJI UKLJUČUJE PREVENTIVNO I REAKTIVNO
Dario Marolin
Za građevinu III. gimnazija Osijek (Prirodoslovno-matematička gimnazija) izrađen je plan održavanja građevine za vremensko razdoblje od 40 godina, od 2015. do 2054. godine. Istraživanje u radu je usmjereno na već postojeću građevinu III. gimnazije Osijek za koju ne postoje podaci o troškovima građenja, ali treba napomenuti kako je u razdoblju od 2006.2009. godine izvedena velika rekonstrukcija, te je 2015. godine napravljen energetski pregled građevine. Građevina je specifična...
AKSIJALNO OPTEREĆEN ŠTAP
AKSIJALNO OPTEREĆEN ŠTAP
Siniša Ivković
U ovom radu ćemo obraditi slučaj kada je štap opterećen uzdužnom silom. U radu su analizirana naprezanja uslijed djelovanja uzdužne sile na ravni štap. Obrađena su naprezanja uslijed djelovanja centrične i ekscentrične uzdužne sile. Kod ekscentrične sile analizirani su slučajevi kada se sila nalazi u jednoj od glavnih ravnina tromosti i kada je ona izvan glavnih ravnina tromosti. U teorijskom dijelu je dan prikaz problema i izrazi potrebni za ...
AKUMULACIJA TOPLINE U ELEMENTIMA ZGRADA
AKUMULACIJA TOPLINE U ELEMENTIMA ZGRADA
Borna Dasović
Potencijal za unaprjeđenje energetske učinkovitosti u zgradarstvu je vrlo velik. U njima se troši čak 40% ukupne potrošnje energije. Zgrade imaju dug vijek trajanja, i trebamo biti svjesni da će zgrada koju izgradimo ili projektiramo danas postojati još narednih 50-100 godina. Stoga, treba gledati u budućnost i graditi energetski efikasnije i zgrade prihvatljivije za okoliš. Razni su načini uštede toplinske i električne energije u zgradama. Prvenstveno...
ALTERNATIVNI SUSTAVI PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
ALTERNATIVNI SUSTAVI PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
Luka Kraljević
Pitka voda najbitniji je resurs na našoj planeti i osnova svakog ljudskog, životinjskog i biljnog života. Važnost očuvanja voda i okoliša postaje sve veći prioritet jer su se nakupile godine, desetljeća i stoljeća u kojima su ih ljudi uzimali zdravo za gotovo. Zato se u posljednje vrijeme počela voditi pojačana briga o kontroliranom ispuštanju otpadnih voda u recipijente. Osmišljeni su alternativni sustavi pročišćavanja otpadnih voda koji mogu na ekološki, zdravstveno...
ANALIZA  UTJECAJA RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE NA VRIJEME I TROŠKOVE IZVOĐENJA
ANALIZA UTJECAJA RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE NA VRIJEME I TROŠKOVE IZVOĐENJA
Davor Krznarić
U radu je uspoređen utjecaj dvije različite tehnologije izvođenja građevina visokogradnje na vrijeme i troškove građenja. Prikazane su zgrade koje bi bile iste namjene i zadovoljavale sve kriterije u pogledu funkcionalnosti, stabilnosti, trajnosti kao i želje investitora. Kako bi se usporedba različitih tehnologija građenja na vrijeme i troškove građenja mogla napraviti, već u fazi koncipiranja je potrebno planirati troškove građevine, trajanja aktivnosti i raspored resursa....
ANALIZA CJELOŽIVOTNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA CJELOŽIVOTNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Antun Laco
U radu je prikazan pregled postojeće literature o pojmu uporabnog vijeka. Opisan je početni pristup procjene uporabnog vijeka, na temelju studije koja proučava degradaciju fasadnih obloga u Portugalu. Analizirane su fasade od prirodnog kamena, žbukane fasade, obojene fasadne površine i fasade od keramičkih pločica. Dan je opis metodologije i kriterija koji su usvojeni pri određivanju stanja degradacije analiziranih fasadnih obloga, kao i procjena cjelokupnog stanja fasadnih obloga....
ANALIZA HIDROGRAMA OTJECANJA
ANALIZA HIDROGRAMA OTJECANJA
Andrea Novak
U ovome radu dana je analiza hidrograma otijecanja, te analiza hidrograma sa teoreskim pristupom procesu otjecanja na dionici rijeke koje se nalazi pod usporom nizvodne brane. U uvodu je dan opis hidrologije, njenih osnovnih ciljeva te obrada hidroloških podataka. Teoreskom dijelu opisan je hidrogram sa njegovim osnovnim karakteristikama. Dan je opis odvajanja izravnog od baznog dotoka, jediničnog hidrograma te što sve utječe na njegov izgled. Riješen je zadatak koji daje analizu...
ANALIZA HIDROTEHNIČKOG STANJA POBOSUĆA
ANALIZA HIDROTEHNIČKOG STANJA POBOSUĆA
Valentina Sekelj
Bosutska nizina, kroz koju prolazi rijeka Bosut, zemljopisno je dobro omeđen i izdvojen dio Istočne hrvatske ravnice. To je nizinski, močvarama i krivudavim vodotocima prošarani i znatnim dijelom šumama bogat kraj. Naseljavanjem, razvojem gradova, napretkom znanosti i tehnologije brzo se i drastično izmijenio iskonski izgled ovoga područja. Tome su značajan doprinos dali hidrotehnički radovi. Ovaj rad, u svojoj strukturi sadrži opis prirodnih odrednica Bosutske nizine, prati...
ANALIZA I IZBOR STROJNOG SUSTAVA KOD IZVOĐENJA ZEMLJANIH RADOVA
ANALIZA I IZBOR STROJNOG SUSTAVA KOD IZVOĐENJA ZEMLJANIH RADOVA
Martina Ćoruša
Procesi sa strojnom mehanizacijom imaju znaĉajnu ulogu za cjelokupan projekt u graĊevinarstu, osobito u novogradnji (zemljani i betonski radovi). Za uspješno izvoĊenje radova, potrebno je analizirati i definirati probleme graĊevinske mehanizacije. Kako bi radovi bili usklaĊeni i ravnomjerno rasporeĊeni, bez prekoraĉenja maksimalnog raspoloživog broja stroja provode se analize uĉinaka. Upravo odreĊivanje uĉinka predstavlja glavni preduvjet za izbor strojeva. Izbor i planiranje...
ANALIZA I VREDNOVANJE POTENCIJALNIH LOKACIJA ZA SMJEŠTAJ BIOPLINSKIH POSTROJENJA NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE
ANALIZA I VREDNOVANJE POTENCIJALNIH LOKACIJA ZA SMJEŠTAJ BIOPLINSKIH POSTROJENJA NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE
Jelena Vidović
Obnovljivi izvori energije u koje se ubraja i bioplin način je kako stvarati i upotrebljavati energiju na osviješten i suvremen način. Proizvodnja energije unutar države omogućuje neovisnost o drugim državama i povećava samostalnost. Otpad treba iskoristiti na način da u njemu ne ostaje više energetskog potencijala. Republika Hrvatska ima veliki potencijal unutar obnovljivih izvora energije. Potencijal proizvodnje bioplina i izgradnje bioplinskih postrojenja u istočnoj Hrvatskoj je...
ANALIZA KARAKTERISTIKA PASIVNIH KUĆA
ANALIZA KARAKTERISTIKA PASIVNIH KUĆA
Marijan Lukačić
Nakon uvoda u radu se definira pasivna kuća, a nakon toga ukratko obrađuje povijest pasivnih kuća. Analizirani su i temeljni zahtjevi za projektiranje pasivne kuće. Najviše pažnje posvećeno je prezentiranju tehničkih zahtjeva kojima trebaju udovoljiti elementi pasivnih kuća. Analizirana je i ekonomska isplativost, kao i tri primjera pasivnih kuća u Hrvatskoj i svijetu.
ANALIZA KLIZANJA U NOŽICI POKOSA NASUTIH BRANA I ODLAGALIŠTA OTPADA
ANALIZA KLIZANJA U NOŽICI POKOSA NASUTIH BRANA I ODLAGALIŠTA OTPADA
Denis Brandis
U ovom radu analitički su prikazani uvjeti ravnoteže u nožici pokosa nasutih građevina, uključujući i temeljno tlo. Pokazano je kako se ostvaruju uvjeti ravnoteže te su iskazani kriteriji za izbor kuta unutarnjeg trenja materijala i kontakta različitih materijala koji moraju biti zadovoljeni za ostvarenje ravnoteže, odnosno za izbor materijala i njegovih svojstva. Izračun je uspoređen s klasičnom analizom programom GEOSLOPE. U drugom dijelu rada prikazana je analiza klizanja...

Pages