Paginacija


IT park Osijek
IT park Osijek
Dominik Kaurić
Kako bi se stvorila simbioza između urbanističkog rješenja, petlje i tornja cijela zgrada oblikovana je sa ciljem da se stvori prostor koji će zaintrigirati korisnka i potaknuti ga na istraživanje. Oko jezgre tornja stvoreni su promjenjivi popratni sadržaji koji se tlocrtno izmjenjuju u parovima. Poslovna zgrada projektirana je tako da se prizemlje i prvi kat prožimaju sa tornjem. Kako bi se dodatno sljubio toranj s petljom postavljena su vertikalna aluminijska rebra. Jezgra...
3D analiza zaštitnih konstrukcija građevnih jama
3D analiza zaštitnih konstrukcija građevnih jama
Patricia Kralj
Zagatne stijene su konstrukcije koje se često primjenjuju kao potporne konstrukcije tijekom iskopavanja građevnih jama u mekom tlu. Pri projektiranju takvih konstrukcija koristi se metoda konačnih elemenata kao numerički alat za predviđanje deformacija uzrokovanih iskopom tla. Metoda konačnih elemenata uzima u obzir mnogo faktora, uključujući parametre tla, krutost konstrukcije i faze izgradnje koje utječu na rezultate analize. U ovom radu je prikazano modeliranje zagatne stijene...
Adaptacija potkrovlja i energetska obnova obiteljske kuće
Adaptacija potkrovlja i energetska obnova obiteljske kuće
Dario Sabo
Diplomskim radom prikazana je prenamjena potkrovlja i energetska obnova obiteljske kuće na lokaciji Orahovička 66, Osijek, katastarske čestice 9876/17. Prikazan je proračun postojećeg stanja obiteljske kuće te je dan tehnički opis kuće zajedno s fotodokumentacijom vanjske ovojnice objekta. Drugi dio rada prikazuje proračun projektiranog stanja obiteljske kuće zajedno s tehničkim opisom te prikaz i analizu uštede energije i smanjenje potrošnje energije u odnosu na trenutno...
Aerodinamika mostova
Aerodinamika mostova
Katarina Majdančić
Mostovi su konstrukcije koje su osjetljive na djelovanje vjetra stoga je prilikom projektiranja potrebno uzeti u obzir njegove učinke i moguće posljedice. I u prošlosti je uviđeno da neznatna brzina vjetra može dovesti do značajnih oscilacija konstrukcije mosta, a ponekad i do njezinog sloma. Kako bi se unaprijed izbjegle neželjene reakcije na djelovanje vjetra, most se ispituje u vjetrovnom tunelu. Na taj način odabire se najoptimalniji poprečni presjek ili se na već postojeći...
Akcijski plan održavanje škole za vremenski period od 40 godina koji uključuje preventivno i reaktivno
Akcijski plan održavanje škole za vremenski period od 40 godina koji uključuje preventivno i reaktivno
Dario Marolin
Za građevinu III. gimnazija Osijek (Prirodoslovno-matematička gimnazija) izrađen je plan održavanja građevine za vremensko razdoblje od 40 godina, od 2015. do 2054. godine. Istraživanje u radu je usmjereno na već postojeću građevinu III. gimnazije Osijek za koju ne postoje podaci o troškovima građenja, ali treba napomenuti kako je u razdoblju od 2006.2009. godine izvedena velika rekonstrukcija, te je 2015. godine napravljen energetski pregled građevine. Građevina je specifična...
Aksijalno opterećen štap
Aksijalno opterećen štap
Siniša Ivković
U ovom radu ćemo obraditi slučaj kada je štap opterećen uzdužnom silom. U radu su analizirana naprezanja uslijed djelovanja uzdužne sile na ravni štap. Obrađena su naprezanja uslijed djelovanja centrične i ekscentrične uzdužne sile. Kod ekscentrične sile analizirani su slučajevi kada se sila nalazi u jednoj od glavnih ravnina tromosti i kada je ona izvan glavnih ravnina tromosti. U teorijskom dijelu je dan prikaz problema i izrazi potrebni za ...
Aksonometrijski prikaz armaturnih koševa elemenata armiranobetonskih konstrukcija
Aksonometrijski prikaz armaturnih koševa elemenata armiranobetonskih konstrukcija
Marina Blažičević
Kroz ovaj rad opisani su armaturni koševi konstrukcijskih elemenata. Obrađeno je 10 konstrukcijskih elemenata, od čega pet temeljnih greda, jedna podna ploča i četiri stupa. Osnovne informacije o građevini, koji čine obrađeni elementi, navedene su u uvodu. Također, u uvodu su navedene osnovne informacije o armaturi, poput oblika, razreda, u kojem projektu je i kako potrebno prikazati nacrte armature, te što je aksonometrija. U glavnom djelu rada, opisane su uzdužne armaturne...
Akumulacija topline u elementima zgrada
Akumulacija topline u elementima zgrada
Borna Dasović
Potencijal za unaprjeđenje energetske učinkovitosti u zgradarstvu je vrlo velik. U njima se troši čak 40% ukupne potrošnje energije. Zgrade imaju dug vijek trajanja, i trebamo biti svjesni da će zgrada koju izgradimo ili projektiramo danas postojati još narednih 50-100 godina. Stoga, treba gledati u budućnost i graditi energetski efikasnije i zgrade prihvatljivije za okoliš. Razni su načini uštede toplinske i električne energije u zgradama. ...
Alternativni sustavi pročišćavanja otpadnih voda
Alternativni sustavi pročišćavanja otpadnih voda
Luka Kraljević
Pitka voda najbitniji je resurs na našoj planeti i osnova svakog ljudskog, životinjskog i biljnog života. Važnost očuvanja voda i okoliša postaje sve veći prioritet jer su se nakupile godine, desetljeća i stoljeća u kojima su ih ljudi uzimali zdravo za gotovo. Zato se u posljednje vrijeme počela voditi pojačana briga o kontroliranom ispuštanju otpadnih voda u recipijente. Osmišljeni su alternativni sustavi pročišćavanja otpadnih voda koji mogu na ekološki, zdravstveno...
Aluminijska montažna hala
Aluminijska montažna hala
Nikolina Kujundžić
Svrha ovog diplomskog rada je usporediti i dimenzionirati elemente montažne aluminijske hale na području grada Osijeka. Tlocrtne dimenzije hale su 15x25 m, visine 8,06 m do vrha sljemena s nagibom krova od 26°. Ista hala proračunata je na dva načina. Prvi način je proračun djelovanja HRN EN 1991 (trajne aluminijske konstrukcije), a drugi je proračun prema normi HRN EN 13782 (privremene konstrukcije – šatori). Obje konstrukcije su dimenzionirane prema HRN EN 1999. Za...
Aluminijski posmični paneli
Aluminijski posmični paneli
Dorotea Ibrahimpašić
Rad obrađuje utjecaj aluminijskih posmičnih panela na odgovor konstrukcije pri potresnom djelovanju. Do sada je razvijen popriličan broj inženjerskih rješenja u projektiranju zgrada koje pružaju nekakvu ili veću otpornost na potres, međutim napretkom tehnologije i sve rigoroznijim zahtjevima građenja dolazi do potrebe za novim, prigodnijim i/ili bolje iskorištenim materijalima. U toj problematici do izražaja dolazi aluminij kao materijal sa značajnim prednostima nad...
Analiza cjeloživotnih troškova održavanja i eksploatacije građevine visokogradnje
Analiza cjeloživotnih troškova održavanja i eksploatacije građevine visokogradnje
Andrea Štefanac
Predmet ovog diplomskog rada je izrada plana aktivnosti i analize troškova održavanja iuporabe za građevinu koja se koristi kao dječji vrtić. S obzirom na vrstu i namjenu promatrane građevine izrađen je plan održavanja za uporabni vijek od 30 godina. Plan održavanja sadrži sve aktivnosti nužne za osiguranje razine služnosti i očuvanje bitnih zahtjeva za građevinu (troškovi zakonom propisanih pregleda, troškovi periodičnih pregleda, troškovi zamjene istrošenih materijala i...

Paginacija