Paginacija

ZELENI (EKO) MOST PREKO RIJEKE VUKE U VUKOVARU
ZELENI (EKO) MOST PREKO RIJEKE VUKE U VUKOVARU
Barbara Markulić
U radu je prikazano idejno rješenje pješačkog mosta preko rijeke Vuke u Vukovaru. Potrebno je premostiti prepreku u rasponu od 31,44 m. Predložena su tri idejna rješenja te je odabrano rješenje mosta pločastog poprečnog presjeka poduprtog kosim stupovima. Predviđena je izvedba armirano betonskog mosta. Grafički prilozi izrađeni su u programskom paketu AutoCad 2015, a model mosta u programskom paketu SAP2000. Na osnovi izmjera mosta, analize opterećenja prema EN 1991-2 te...
ZGRADA S NOSIVIM ARMIRANOBETONSKIM I NEARMIRANIM ZIDANIM ZIDOVIMA
ZGRADA S NOSIVIM ARMIRANOBETONSKIM I NEARMIRANIM ZIDANIM ZIDOVIMA
Helena-Ena Habijanić
Mješoviti sustavi, točnije sustavi armiranobetonskih zidova i nearmiranih zidanih zidova, javljaju se kad se kod već postojećih zgrada nearmirani zidani zidovi, koji ne zadovoljavaju zahtjeve seizmičkog projektiranja, zamjenjuju s armiranobetonskima. Potresno ponašanje takvih konstrukcija još uvijek nije u potpunosti razjašnjeno i velika je razlika u odgovoru konstrukcije s pojedinačnim i kombiniranim sustavom. Kada bi se prema pojednostavljenoj metodi zanemarili nearmirani zidani...
ZIDARSKI RADOVI - ZIDANJE I ŽBUKANJE NOSIVIH ZIDOVA
ZIDARSKI RADOVI - ZIDANJE I ŽBUKANJE NOSIVIH ZIDOVA
Mirela Trajanovski
Za potrebe graditeljstva industrija građevinskog materijala proizvodi razne vrste šupljih glinenih blokova. Glineni blokovi s horizontalnim i vertikalnim šupljinama omogućavaju sigurnu, bržu, lakšu i racionalniju izradu nosivih i pregradnih zidova. Propisima su utvrđene dimenzije, kvaliteta i oznake za pojedine vrste šupljih blokova. Osnovni cilj ovog rada je opis zidanja nosivih zidova od šupljih glinenih blokova. U radu su opisane vrste šupljih glinenih blokova te vrste i način...
ZIDNI ELEMENTI OD BETONA S RECIKLIRANOM GUMOM
ZIDNI ELEMENTI OD BETONA S RECIKLIRANOM GUMOM
Nikolina Samardžić
Beton s recikliranom gumom je lagani beton čiji je prirodni agregat u potpunosti ili djelomično zamijenjen gumenim agregatom. Zbog svojih nedostataka kao što su manja tlačna i vlačna čvrstoća, manja obradljivost, veće skupljanje prilikom sušenja i veće upijanje vode, primjenu je dosad našao u nekonstruktivnim elementima kao što su završni slojevi cesta, barijere za zaštitu od buke i udaraca. Međutim, zbog svojih brojnih pozitivnih svojstava kao što su manja gustoća, veća...
ZNAČAJ INŽENJERSKE GEOLOGIJE U GEOTEHNIČKOM INŽENJERSTVU NA PRIMJERU GRAĐEVNE JAME
ZNAČAJ INŽENJERSKE GEOLOGIJE U GEOTEHNIČKOM INŽENJERSTVU NA PRIMJERU GRAĐEVNE JAME
Tin Tolić
Ovaj rad ukazuje na ulogu i značaj inženjerske geologije u geotehničkom inženjerstvu. Nakon što su objašnjeni neki osnovni pojmovi i definicije, definirani su profesionalni zadaci i stručne nadležnosti te odgovornosti inženjergeologa. Utvrđena je neophodnost suradnje inženjera graditeljstva (geotehničara) i inženjergeologa. Razmotren je stupanj potrebne suradnje inženjergeologa s geotehničkim inženjerima, dat je sažetak pozicije inženjerske geologije u geotehničkom...
ČVOROVI U ARMIRANOBETONSKIM KONSTRUKCIJAMA
ČVOROVI U ARMIRANOBETONSKIM KONSTRUKCIJAMA
Luka Vrljić
U ovom završnom radu obrađena su osnovna svojstva betona i armaturnog čelika, njihove veze i čvorovi kao mjesta gdje se armiranobetonski elementi spajaju. Objašnjene su vrste čvora, način postavljanja armature u svakome čvoru ovisno o momentu koji na njega djeluje, nastavljanja armature, sidrenja na završetcima i spojevima elemenata te je pokazano kako se proračunavaju sile koje djeluju u čvoru te potrebne količine armature za pravilno funkcioniranje čvora.
ŠIROKI ISKOPI U ZEMLJANIM RADOVIMA
ŠIROKI ISKOPI U ZEMLJANIM RADOVIMA
Josip-Eugen Tomić
U ovom završnom radu obrađeni su široki iskopi u zemljanim radovima. Obuhvaćena je problematika iskopa, pripreme radova, klasifikacije zemljanih materijala, obračuni zemljanih radova te su opisane karakteristike strojeva koji se koriste pri zemljanim radovima. Zemljani radovi usko su povezani s počecima ljudske djelatnosti, ali i same graditeljske djelatnosti. Teško je zamisliti izvedbu neke nove građevine bez prisustva zemljanih radova. Danas je moguće izvoditi zemljane radove...
ŠTO I KOLIKO TREBAMO ZA UREĐENJE GRADILIŠTA I GRAĐENJE-POTREBNI RESURSI
ŠTO I KOLIKO TREBAMO ZA UREĐENJE GRADILIŠTA I GRAĐENJE-POTREBNI RESURSI
Filip Vrbanić
Graditeljstvo je specifična djelatnost koja i na operativnom, proizvodnom nivou odlučivanja ima visoke neizvjesnosti zbog kojih može doći do znatnih odstupanja između planiranih i ostvarenih veličina. Složenost i međusobna uvjetovanost procesa građenja traži upotrebu pomoćnih sredstava kod odlučivanja u problemima planiranja građevinske proizvodnje Koncepcija rješenja na koji način treba izvoditi građevinske objekte temelji se na potrebama u resursima – radna snaga,...
ŽBUKANJE ZIDOVA
ŽBUKANJE ZIDOVA
Relja Šušnjar
U završnom radu opisan je postupak žbukanja zidova. Žbukanje zidova je postupak koji se može usporediti sa odijevanjem odjeće. Na isti način kako odjeća štiti čovjeka od atmosferskih utjecaja, poput hladnoće i/ili padalina, i omogućuje dobar izgled, na sličan način žbuka štiti zgradu. Žbuka je sloj na zidanim, izlivenim ili montažnim zidovima i stropovima. U radu će naglasak biti na zidovima. Žbuka služi za učvršćivanje i zaštitu zidova, poravnanje neravnih površina,...

Paginacija