Pages

ANALIZA STABILNOSTI POKOSA OBALE POD UTJECAJEM POTRESNOG OPTEREĆENJA
ANALIZA STABILNOSTI POKOSA OBALE POD UTJECAJEM POTRESNOG OPTEREĆENJA
Ivan Leninger
Stabilnost pokosa uz prevenciju i sanaciju potencijalnih klizišta možemo smatrati kao jedne od temeljnih zadaća geotehnike. Proračun stabilnosti pokosa zahtjeva izuzetno temeljitu i detaljnu analizu jer potencijalni gubitak stabilnosti može ugroziti ljudske živote i izazvati veliku materijalnu štetu. U ovom radu opisan je problem stabilnosti pokosa riječne obale uslijed djelovanja dodatnog opterećenja uzrokovanog potresom. Proračun stabilnosti pokosa zadane obale proveden...
ANALIZA STABILNOSTI TRODIJELNIH TLAČNIH ŠTAPOVA
ANALIZA STABILNOSTI TRODIJELNIH TLAČNIH ŠTAPOVA
Luka Vidoni
Osnovni cilj ovoga rada je analizirati elastičnu stabilnost trodijelnih segmentnih štapova, čiji su presjeci različite krutosti na savijanje. Analiza će se provesti analitički i numerički. Na samom početku su definirani rubni uvjeti na temelju kojih će analizirati stabilnost jer o njima ovisi veličina kritične sile. Proračuni u obje analize rade se na temelju linearne teorije elastičnosti gdje će kratkim opisom biti objašnjena njena primjena. Analiza analitički se provodi...
ANALIZA STANJA KOLNIKA I ELEMENATA POPREČNOG PRESJEKA ODABRANE DIONICE CESTE
ANALIZA STANJA KOLNIKA I ELEMENATA POPREČNOG PRESJEKA ODABRANE DIONICE CESTE
Blaženka Maričević
U Republici Hrvatskoj uglavnom se koriste asfaltni zastori za izgradnju cestovne površine. Lošom izvedbom i nedovoljnim održavanjem izgrađenih cesta dolazi do oštećenja i smanjenja nosivosti asfaltnih površina. Tijekom cijele godine potrebno je redovito održavati cestovnu mrežu za nesmetano i sigurno kretanje prometnim površinama. Također starenje, djelovanje teškog prometa i klimatski učinci predstavlja veliki problem za svaku cestu jer dolazi do gubitka prvotnih svojstva...
ANALIZA STANJA KOLNIKA I POVRŠINSKE ODVODNJE ODABRANE DIONICE CESTE
ANALIZA STANJA KOLNIKA I POVRŠINSKE ODVODNJE ODABRANE DIONICE CESTE
Branimir Milovanović
U završnom radu je provedena analiza stanja odabrane dionice kolnika duljine od 500 m županijske ceste Ž4111 (dionica državne ceste D2-naselje Vera)u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Temeljem dobivenih rezultata stanja kolnika i analize površinske odvodnje zaključeno je da je stanje kolnika loše zbog velike količine različitih oštećenja i da je potrebno poduzeti složene mjere sanacije kako bi se popravila sva uočena oštećenja na asfaltnom kolniku i ujednačila širina...
ANALIZA STANJA KOLNIKA I POVRŠINSKE ODVODNJE ODABRANE DIONICE GRADSKE CESTE
ANALIZA STANJA KOLNIKA I POVRŠINSKE ODVODNJE ODABRANE DIONICE GRADSKE CESTE
Anamarija Oršolić
Izgradnja cesta u Orašju nema dugu prošlost. Od samog početka izgradnje nastalo je dosta cesta, a rijetke od njih su u potpunosti rekonstruirane tijekom godina. Zbog relativno teških klimatskih uvjeta, učestalog i velikog prometnog opterećenja te neodržavanja, ceste su dovedene u teško stanje. Oštećenja i deformacije nisu rijetka pojava, a neke od njih predstavljaju i opasnost za odvijanje prometa. Jedan od problema je također i odvodnja oborinske vode s kolnika, koja se redovno...
ANALIZA STRUKTURE TROŠKOVA U VISOKOGRADNJI I NISKOGRADNJI
ANALIZA STRUKTURE TROŠKOVA U VISOKOGRADNJI I NISKOGRADNJI
Mihael Živić
Rad ne sadrži sažetak.
ANALIZA SUVREMENOG PRISTUPA U IZVOĐENJU BETONSKIH KOLNIKA
ANALIZA SUVREMENOG PRISTUPA U IZVOĐENJU BETONSKIH KOLNIKA
Krešimir Vlasac
Izgradnja betonskih kolnika dugogodišnja je praksa u razvijenim europskim zemljama i SAD-u te gledano sa ekonomskog, ekološkog i društvenog aspekta nudi se kao kvalitetnije rješenje u odnosu na asfaltne kolnike. S obzirom na stalni napredak i razvoj tehnologija, na tržištu se nude rješenja za različite tipove kolničkih konstrukcija s betonskim zastorom. Kako se o standardnom betonskom kolniku zna mnogo, u radu je predstavljeno posebno konstrukcijsko rješenje i posebna vrsta...
ANALIZA TEHNOLOŠKOG PROCESA KOD IZVOĐENJA DONJEG USTROJA PROMETNICA
ANALIZA TEHNOLOŠKOG PROCESA KOD IZVOĐENJA DONJEG USTROJA PROMETNICA
Vlado Tokić
Donji ustroj prometnice mora biti izgrađen tako da što dulje osigura dobru stabilnost ceste te prometno opterećenje. Upravo zbog toga on mora biti od kvalitetnog materijala dobrih fizičkokemijskih svojstava te ga je potrebno jednolično i dobro zbijati odgovarajućim strojevima. Za analizu tehnološkog procesa kod izvođenja donjeg ustroja prometnica, za početak potrebno je da na raspolaganju budu sve potrebne informacije koje bi mogle utjecati na izvođenje radova te obaviti pripremne,...
ANALIZA TEHNOLOŠKOG PROCESA KOD IZVOĐENJA GORNJEG USTROJA PROMETNICA
ANALIZA TEHNOLOŠKOG PROCESA KOD IZVOĐENJA GORNJEG USTROJA PROMETNICA
Matija Šimić Jelić
U diplomskom radu analiziran je tehnološki proces izvođenja gornjeg ustroja prometnica. Definirani su, objašnjeni i primjerima potkrijepljeni ključni pojmovi potrebni za razumijevanje ove tematike, a zatim se sadržaj ovog diplomskog rada bavio isključivo gornjim ustrojem ceste. Svaki sloj gornjeg ustroja obrađen je istim principom: općenite karakteristike sloja, materijali koji se koriste u sloju, proizvodnja materijala te prijevoz i ugradnja materijala odgovarajućim strojevima....
ANALIZA TROŠKOVA U FAZI IZGRADNJE I UPORABE VIŠESTAMBENIH ZGRADA
ANALIZA TROŠKOVA U FAZI IZGRADNJE I UPORABE VIŠESTAMBENIH ZGRADA
Mario Stanić
U radu se razmatraju troškovi izvođenja stambenih zgrada (na konkretnim primjerima) za izvođača i investitora te njihov utjecaj na troškove uporabe. Graditeljstvo obuhvaća velik broj različitih aktivnosti vezanih uz realizaciju novih objekata te rekonstrukciju, adaptaciju i održavanje postojećih. U radu su objašnjene osnovne definicije u graditeljstvu te izvođenju radova, u visokoj i niskogradnji. Predmet ovog rada je analiza troškova na primjeru tri višestambene zgrade...
ANALIZA UTJECAJA NA KAŠNJENJA REALIZACIJE GRAĐEVINSKIH PROJEKATA I ČIMBENICI PRODUKTIVNOSTI
ANALIZA UTJECAJA NA KAŠNJENJA REALIZACIJE GRAĐEVINSKIH PROJEKATA I ČIMBENICI PRODUKTIVNOSTI
Davor Debeljuh
Kašnjenja pri izvođenju građevinskih radova česta su pojava u Hrvatskoj i svijetu, koje gotovo uvijek rezultira dodatnim troškovima u pogledu plaćanja prekovremenog rada, najma specijalne opreme, plaćanja kazni za prekoračenje roka, raznih sporova i slično, a isto se generalno loše odražava na poslovni ugled izvođača i cjelokupnu građevinsku struku. Kašnjenje građevinskog projekta može biti uzrokovano djelovanjem mnogo raznih međusobno povezanih ili nepovezanih utjecaja....
ANALIZA UTJECAJA PROMJENA VODOSTAJA RIJEKE NA STABILNOSTI POKOSA OBALOUTVRDE
ANALIZA UTJECAJA PROMJENA VODOSTAJA RIJEKE NA STABILNOSTI POKOSA OBALOUTVRDE
Matheo Lucić
Obrađen je problem analize stabilnosti pokosa projektirane obaloutvrde „Vukovar“ uz rijeku Dunav. Provedena je hidrološka analiza mjerenih vodostaja u svrhu definiranja mjerodavnih parametara vezanih za vodostaje bitnih za analizu stabilnosti pri naglom sniženju. Glavni cilj ovog rada bio je prikazati rezultate analize preraspodjele pornih tlakova i analize stabilnosti dvaju sličnih numeričkih modela obaloutvrde izrađenih kombinacijom programskih paketa SEEP/W i SLOPE/W te...

Pages