Pages

ANALIZA POTREBNE RADNE SNAGE ZA PROJEKT JAVNE GRAĐEVINE, UZ ANALIZU ANGAŽIRANE RADNE SNAGE PO ZANIMANJIMA PRIPADAJUĆIH VRIJEDNOSTI IZVEDENIH RADOVA
ANALIZA POTREBNE RADNE SNAGE ZA PROJEKT JAVNE GRAĐEVINE, UZ ANALIZU ANGAŽIRANE RADNE SNAGE PO ZANIMANJIMA PRIPADAJUĆIH VRIJEDNOSTI IZVEDENIH RADOVA
Matej Špehar
U ovom radu analizirana je izgradnja objekta hladnjače. Kada se govori o rizicima prilikom izrade postupka građenja projekta prvenstveno se misli na troškove nastale tijekom izvođenja, te nerealno planiranje vremena i potrebnih resursa za izvršenje projekta. Troškovi u postupku građenja obuhvaćaju troškove radne snage, materijala, strojeva i davanja koja su potrebna za izvođenje graditeljskog zahvata. Potrebno je ustanoviti način prikupljanja, obrade i analize informacija....
ANALIZA PRIMJENE GEOSINTETIKA U ZAŠTITI NASIPA OD POPLAVE
ANALIZA PRIMJENE GEOSINTETIKA U ZAŠTITI NASIPA OD POPLAVE
Višeslav Vrljić
U ovom radu opisana je upotreba geosintetika u hidrotehničkim građevinama ,to jest u nasipima za obranu od poplava. Opisani su geosintetici koji se koriste u svrhu povećanja stabilnosti to jest povećanja posmične čvrstoće tla kao što su geomreže,geotekstili ili geovreće.Također je prikazano povećanje vodonepropusnosti nasipa ugrađivanje glineno geosintetičke barijere koja zahvaljujući svojoj maloj propusnosti spriječava procijeđivanje kroz tijelo nasipa te samim time...
ANALIZA RADNOG VREMENA NA GRADILIŠTU
ANALIZA RADNOG VREMENA NA GRADILIŠTU
Dominik Taušan
Završni rad sastoji se od dva djela – teorijskog i praktičnog. U teorijskom djelu obradili smo nekoliko manjih dijelova koji nam pobliže opisuju svrhu drugog djela završnog rada, odnosno praktičnog djela. Teorijski dio sastoji se od studije rada, odnosno osnovnih dijelova rada, mjerenja i normiranja rada, strukture radnog vremena te metoda za normiranje vremena u građevinarstvu. Teorijskim djelom opisane su vrste normi, podatci koje je prethodno potrebno prikupiti za samu ...
ANALIZA RADNOG VREMENA NA GRADILIŠTU
ANALIZA RADNOG VREMENA NA GRADILIŠTU
Antonio Vujić
U ovom završnom radu prikazana je analiza radnog vremena na gradilištu. Rad se sastoji od teorijskog dijela u kojemu su opisani osnovni elementi rada, mjerenje i normiranje rada, struktura radnog vremena u građevinarstvu te metode za normiranje vremena u građevinarstvu. U praktičnom dijelu rada provedeno je snimanje procesa na gradilištu škole metodom kronometraže koja je prikazana za tri radne operacije. Navedena analiza obuhvaća strukturu radnog vremena (pripremni, osnovni...
ANALIZA REGULATIVE ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINA U RH
ANALIZA REGULATIVE ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINA U RH
Goran Kvas
U diplomskom radu analizirana je regulativa za održavanje građevina u Republici Hrvatskoj. Obrađeni su zakoni, propisi i pravilnici koji se odnose na održavanje građevina i njihovih dijelova u RH. Osim navedene regulative u radu su analizirane i norme niza ISO 15686 i njihovi dijelovi. Opisane su osnovne mjere i pravila za provođenje kvalitetnog i svrsishodnog održavanja građevina i njihovih dijelova. Osim održavanja građevina, rad se dotiče građevinskih radova i pravila struke,...
ANALIZA REŽIMA OTJECANJA DRAVE I KRKE
ANALIZA REŽIMA OTJECANJA DRAVE I KRKE
Ivan Pavković
U ovom radu je provedena hidrološka analiza rijeke Drave i Krke koja obuhvaća osnovnu statističku obradu podataka. Ujedno je analiziran režim otjecanja koristeći dvije metode: Pardé-ove modulne koeficijente i krivulje trajanja u modulnim koeficijentima. U sklopu hidrološke analize promatrani su recesijski dijelovi hidrograma primjenom Mailletove formule. Dobiveni rezultati su međusobno uspoređeni. Podaci koji su korišteni u analizi su protoci dobiveni iz DHMZ-a. Promatrano...
ANALIZA SANACIJE KLIZIŠTA NA CESTI DRENOVIMA I ISKOPIMA
ANALIZA SANACIJE KLIZIŠTA NA CESTI DRENOVIMA I ISKOPIMA
Mario Marušić
Ovim radom, teorijskim pristupom pokazano je alternativno rješenje problema odvodnje brdskih prometnica u zasjeku a samim time i poboljšanja stabilnosti njihovih kosina. Ideja polazi od toga da se bočnim bušenjem okomito na os prometnice izbjegnu veliki zahvati, te ubacivanjem drenažnih cijevi u te bušotine postigne jedan jedinstveni sustav koji će utjecati na smanjenje pornih tlakova radne okoline i time i postići efekt povećanja posmične čvrstoće i faktora sigurnosti tla....
ANALIZA SLIJEGANJA CENTRIČNO I EKSCENTRIČNO OPTEREĆENOG TEMELJA NA MEKOM  TLU
ANALIZA SLIJEGANJA CENTRIČNO I EKSCENTRIČNO OPTEREĆENOG TEMELJA NA MEKOM TLU
Matea Pelivanović
Temelji su sastavni dio svake građevine, a njihovu izvedbu možemo podijeliti na plitko temeljenje i duboko temeljenje. Neovisno o tipu temeljenja koje se primjenjuje, temelji moraju zadovoljiti dva bitna uvjeta, nosivost i slijeganje. Eurokod 7 obuhvaća geotehničko projektiranje. Nosivost tla određena je opterećenjem koje izaziva lom u tlu. Slijeganju je uspravni pomak temelja, odnosno tla ispod njega, izazvan opterećenjem ili promjenom razine podzemne vode. Precizan proračun...
ANALIZA SPORTSKE I REKREATIVNE INFRASTRUKTURE - PROSTORNI RASPORED KOŠARKAŠKIH IGRALIŠTA U GRADU OSIJEKU
ANALIZA SPORTSKE I REKREATIVNE INFRASTRUKTURE - PROSTORNI RASPORED KOŠARKAŠKIH IGRALIŠTA U GRADU OSIJEKU
Tomislav Filipović
U radu je opisana uloga, važnost i pravila planiranja sportsko-rekreacijske infrastrukture u urbanim područjima kroz pregled prostorno-planske dokumentacije dva grada te je analizirana mreža sportske infrastrukture košarkaških igrališta. Cilj je bio analizirati prostorni razmještaj sportsko-rekreacijske infrastrukture košarkaških igrališta u gradu Osijeku i gustoća ove infrastrukture s obzirom na površine gradskih četvrti i na broj stanovnika i kućanstava gradskih četvrti te...
ANALIZA SPORTSKE I REKREATIVNE INFRASTRUKTURE U OSIJEKU- STAVOVI STANOVNIŠTVA
ANALIZA SPORTSKE I REKREATIVNE INFRASTRUKTURE U OSIJEKU- STAVOVI STANOVNIŠTVA
Josip Ljulj
Završni rad u prvom dijelu prikazuje podjelu osnovnih urbanih funkcija grada. Funkcija koja se proučava je rekreativna funkcija grada, sa objašnjenjem značaja sportske i rekreativne funkcije i podjelom i dimenzioniranjem rekreativne funkcije. Nakon prvog teoretskog dijela u radu su prikazani rezultati istraživanja na području grada Osijeka s ciljem dubljeg uvida u pokrivenost grada sportskim sadržajima. Konačno, analizirani su rezultati ankete upućene stanovnicima Osijeka i...
ANALIZA STABILIZACIJSKOG UČINKA GEOSINTETIKA NA TLO POD DJELOVANJEM TLAČNOG OPTEREĆENJA
ANALIZA STABILIZACIJSKOG UČINKA GEOSINTETIKA NA TLO POD DJELOVANJEM TLAČNOG OPTEREĆENJA
David Demše
Tema ovog završnog rada jest analiza stabilizacijskog učinka geosintetika na tlo pod djelovanjem tlačnog opterećenja. Iz obrađenog se sadržaja mogu izdvojiti tri veće cjeline. U prvom dijelu završnog rada bit će predstavljeni geosintetici kao pojam, dat će se kraći povijesni osvrt, dakle od njihova nastanka i prve upotrebe pa sve do opisa vrsta, funkcija i njihovih područja primjene. Drugi dio rada definira principe djelovanja geosintetika u tlu u funkciji stabilizacije i...

Pages