Pages


IT park Osijek
IT park Osijek
Dominik Kaurić
Kako bi se stvorila simbioza između urbanističkog rješenja, petlje i tornja cijela zgrada oblikovana je sa ciljem da se stvori prostor koji će zaintrigirati korisnka i potaknuti ga na istraživanje. Oko jezgre tornja stvoreni su promjenjivi popratni sadržaji koji se tlocrtno izmjenjuju u parovima. Poslovna zgrada projektirana je tako da se prizemlje i prvi kat prožimaju sa tornjem. Kako bi se dodatno sljubio toranj s petljom postavljena su vertikalna aluminijska rebra. Jezgra...
 UNUTRAŠNJE SILE ZA NADSTREŠNICU I PLANOVI POMAKA
UNUTRAŠNJE SILE ZA NADSTREŠNICU I PLANOVI POMAKA
Lucija Cikoja
U ovom završnom radu zadana je nadstrešnica kao trozglobni okvir. Za prvi dio zadatka potrebno je izračunati unutrašnje sile i nacrtati dijagrame unutrašnjih sila zadane konstrukcije. U zadanome n-n presjeku metodom virtualnog rada i klasičnim postupkom iz uvjeta ravnoteže proračunavaju se unutrašnje sile. Posebno se proračunavaju uzdužne N sile, poprečne V sile i momenti savijanja M. Rezultati su kontrolirani u programskom paketu TOWER U drugome dijelu zadatka potrebno je...
3D ANALIZA ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA GRAĐEVNIH JAMA
3D ANALIZA ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA GRAĐEVNIH JAMA
Patricia Kralj
Zagatne stijene su konstrukcije koje se često primjenjuju kao potporne konstrukcije tijekom iskopavanja građevnih jama u mekom tlu. Pri projektiranju takvih konstrukcija koristi se metoda konačnih elemenata kao numerički alat za predviđanje deformacija uzrokovanih iskopom tla. Metoda konačnih elemenata uzima u obzir mnogo faktora, uključujući parametre tla, krutost konstrukcije i faze izgradnje koje utječu na rezultate analize. U ovom radu je prikazano modeliranje zagatne stijene...
AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJE ŠKOLE ZA VREMENSKI PERIOD OD 40 GODINA KOJI UKLJUČUJE PREVENTIVNO I REAKTIVNO
AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJE ŠKOLE ZA VREMENSKI PERIOD OD 40 GODINA KOJI UKLJUČUJE PREVENTIVNO I REAKTIVNO
Dario Marolin
Za građevinu III. gimnazija Osijek (Prirodoslovno-matematička gimnazija) izrađen je plan održavanja građevine za vremensko razdoblje od 40 godina, od 2015. do 2054. godine. Istraživanje u radu je usmjereno na već postojeću građevinu III. gimnazije Osijek za koju ne postoje podaci o troškovima građenja, ali treba napomenuti kako je u razdoblju od 2006.2009. godine izvedena velika rekonstrukcija, te je 2015. godine napravljen energetski pregled građevine. Građevina je specifična...
AKSIJALNO OPTEREĆEN ŠTAP
AKSIJALNO OPTEREĆEN ŠTAP
Siniša Ivković
U ovom radu ćemo obraditi slučaj kada je štap opterećen uzdužnom silom. U radu su analizirana naprezanja uslijed djelovanja uzdužne sile na ravni štap. Obrađena su naprezanja uslijed djelovanja centrične i ekscentrične uzdužne sile. Kod ekscentrične sile analizirani su slučajevi kada se sila nalazi u jednoj od glavnih ravnina tromosti i kada je ona izvan glavnih ravnina tromosti. U teorijskom dijelu je dan prikaz problema i izrazi potrebni za ...
AKUMULACIJA TOPLINE U ELEMENTIMA ZGRADA
AKUMULACIJA TOPLINE U ELEMENTIMA ZGRADA
Borna Dasović
Potencijal za unaprjeđenje energetske učinkovitosti u zgradarstvu je vrlo velik. U njima se troši čak 40% ukupne potrošnje energije. Zgrade imaju dug vijek trajanja, i trebamo biti svjesni da će zgrada koju izgradimo ili projektiramo danas postojati još narednih 50-100 godina. Stoga, treba gledati u budućnost i graditi energetski efikasnije i zgrade prihvatljivije za okoliš. Razni su načini uštede toplinske i električne energije u zgradama. Prvenstveno...
ALTERNATIVNI SUSTAVI PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
ALTERNATIVNI SUSTAVI PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
Luka Kraljević
Pitka voda najbitniji je resurs na našoj planeti i osnova svakog ljudskog, životinjskog i biljnog života. Važnost očuvanja voda i okoliša postaje sve veći prioritet jer su se nakupile godine, desetljeća i stoljeća u kojima su ih ljudi uzimali zdravo za gotovo. Zato se u posljednje vrijeme počela voditi pojačana briga o kontroliranom ispuštanju otpadnih voda u recipijente. Osmišljeni su alternativni sustavi pročišćavanja otpadnih voda koji mogu na ekološki, zdravstveno...
ANALIZA  UTJECAJA RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE NA VRIJEME I TROŠKOVE IZVOĐENJA
ANALIZA UTJECAJA RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE NA VRIJEME I TROŠKOVE IZVOĐENJA
Davor Krznarić
U radu je uspoređen utjecaj dvije različite tehnologije izvođenja građevina visokogradnje na vrijeme i troškove građenja. Prikazane su zgrade koje bi bile iste namjene i zadovoljavale sve kriterije u pogledu funkcionalnosti, stabilnosti, trajnosti kao i želje investitora. Kako bi se usporedba različitih tehnologija građenja na vrijeme i troškove građenja mogla napraviti, već u fazi koncipiranja je potrebno planirati troškove građevine, trajanja aktivnosti i raspored resursa....
ANALIZA CJELOŽIVOTNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA CJELOŽIVOTNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Antun Laco
U radu je prikazan pregled postojeće literature o pojmu uporabnog vijeka. Opisan je početni pristup procjene uporabnog vijeka, na temelju studije koja proučava degradaciju fasadnih obloga u Portugalu. Analizirane su fasade od prirodnog kamena, žbukane fasade, obojene fasadne površine i fasade od keramičkih pločica. Dan je opis metodologije i kriterija koji su usvojeni pri određivanju stanja degradacije analiziranih fasadnih obloga, kao i procjena cjelokupnog stanja fasadnih obloga....
ANALIZA CJELOŽIVOTNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA CJELOŽIVOTNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Andrea Štefanac
Predmet ovog diplomskog rada je izrada plana aktivnosti i analize troškova održavanja iuporabe za građevinu koja se koristi kao dječji vrtić. S obzirom na vrstu i namjenu promatrane građevine izrađen je plan održavanja za uporabni vijek od 30 godina. Plan održavanja sadrži sve aktivnosti nužne za osiguranje razine služnosti i očuvanje bitnih zahtjeva za građevinu (troškovi zakonom propisanih pregleda, troškovi periodičnih pregleda, troškovi zamjene istrošenih materijala i...
ANALIZA CJELOŽIVOTNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA CJELOŽIVOTNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Matej Safundžić
Tema ovoga rada je za novo izgrađenu poslovnu građevinu u Osijeku izraditi plan održavanja i uporabe građevine za vremensko razdoblje od 30 godina, od 2017. do 2046. godine. Podaci korišteni u aktivnostima održavanja i uporabe građevine na temelju kojih je izrađen plan održavanja građevine su pretpostavljeni jer se promatra novo izgrađena građevina za koju ne postoje povijesni podaci o troškovima održavanja i uporabe i ne predviđa se njeno uklanjanje. Nakon analize...
ANALIZA DODATNIH NAPREZANJA I SLIJEGANJA USLOJENOG TLA ISPOD PLITKIH TEMELJA
ANALIZA DODATNIH NAPREZANJA I SLIJEGANJA USLOJENOG TLA ISPOD PLITKIH TEMELJA
Filip Mihić
U završnom radu ću govoriti općenito o podjeli plitkih temelja, načinu proračuna nosivosti, dodatnih naprezanja, slijeganjima i konsolidaciji. Također, promatrat ću korištenje stroja edometar za dobivanje osnovnih parametara tla i konsolidaciju promatranog materijala. Ponajviše ću se fokusirati na slijeganjima temeljnog tla i promjenu raspodjele dodatnih naprezanja na primjeru zadatka u kojem je zadana jedna vrste temelja i opterećenja za 3 različite mogućnosti promjene pozicija...

Pages