Pages

ANALIZA GEOMETRIJE KRETANJA VOZILA PRIMJENOM BESPILOTNE LETJELICE
ANALIZA GEOMETRIJE KRETANJA VOZILA PRIMJENOM BESPILOTNE LETJELICE
Kornelija Ravlić
Dronovi su bespilotne letjelice koje mogu biti daljinski upravljane ili posebno programirane. U svojim početcima dronovi su korišteni u vojne svrhe, no napretkom tehnologije dobivaju širu primjenu kako u znanstvenim tako i u civilnim područjima. U Hrvatskoj je donesen Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova koji opisuje sve uvjete koje bespilotne letjelice moraju zadovoljavati. Dronovi nalaze sve širu primjenu i u raznim područjima građevinarstva jer omogućavaju povećanje...
ANALIZA HIDROGRAMA OTJECANJA
ANALIZA HIDROGRAMA OTJECANJA
Andrea Novak
U ovome radu dana je analiza hidrograma otijecanja, te analiza hidrograma sa teoreskim pristupom procesu otjecanja na dionici rijeke koje se nalazi pod usporom nizvodne brane. U uvodu je dan opis hidrologije, njenih osnovnih ciljeva te obrada hidroloških podataka. Teoreskom dijelu opisan je hidrogram sa njegovim osnovnim karakteristikama. Dan je opis odvajanja izravnog od baznog dotoka, jediničnog hidrograma te što sve utječe na njegov izgled. Riješen je zadatak koji daje analizu...
ANALIZA HIDROLOŠKE SUŠE
ANALIZA HIDROLOŠKE SUŠE
Lucija Bagarić
U diplomskom radu dan je prikaz proračuna hidrološke i meteorološke suše raznim metodama. Analiza suše radila se za područje oko grada Belišća. Promatrani su dnevni protoci rijeke Drave s mjerne postaje Belišće u periodu od 1962. do 2018. godine. Za identifikaciju sušnih razdoblja korištena je metoda praga transformacije. Određeni su fiksni i varijabilni pragovi transformacije na temelju krivulja trajanja protoka te je dana njihova usporedba. Na temelju mjesečnih oborina u...
ANALIZA HIDROTEHNIČKOG STANJA POBOSUĆA
ANALIZA HIDROTEHNIČKOG STANJA POBOSUĆA
Valentina Sekelj
Bosutska nizina, kroz koju prolazi rijeka Bosut, zemljopisno je dobro omeđen i izdvojen dio Istočne hrvatske ravnice. To je nizinski, močvarama i krivudavim vodotocima prošarani i znatnim dijelom šumama bogat kraj. Naseljavanjem, razvojem gradova, napretkom znanosti i tehnologije brzo se i drastično izmijenio iskonski izgled ovoga područja. Tome su značajan doprinos dali hidrotehnički radovi. Ovaj rad, u svojoj strukturi sadrži opis prirodnih odrednica Bosutske nizine, prati...
ANALIZA I IZBOR STROJNOG SUSTAVA KOD IZVOĐENJA ZEMLJANIH RADOVA
ANALIZA I IZBOR STROJNOG SUSTAVA KOD IZVOĐENJA ZEMLJANIH RADOVA
Martina Ćoruša
Procesi sa strojnom mehanizacijom imaju znaĉajnu ulogu za cjelokupan projekt u graĊevinarstu, osobito u novogradnji (zemljani i betonski radovi). Za uspješno izvoĊenje radova, potrebno je analizirati i definirati probleme graĊevinske mehanizacije. Kako bi radovi bili usklaĊeni i ravnomjerno rasporeĊeni, bez prekoraĉenja maksimalnog raspoloživog broja stroja provode se analize uĉinaka. Upravo odreĊivanje uĉinka predstavlja glavni preduvjet za izbor strojeva. Izbor i planiranje...
ANALIZA I USPOREDBA TEHNOLOGIJE IZVOĐENJA PROČELJA ZGRADE S OBZIROM NA TOPLINSKA SVOJSTVA
ANALIZA I USPOREDBA TEHNOLOGIJE IZVOĐENJA PROČELJA ZGRADE S OBZIROM NA TOPLINSKA SVOJSTVA
Ivo Lukač
Svrha ovog rada je analiza i usporedba tehnologije izvoĊenja proĉelja zgrade s obzirom na izvoĊenje toplinske izolacije od razliĉitih materijala. U prvom dijelu rada je opisane su vrste proĉelja i njihov razvitak kroz povijest. Opisana je glavna funkcija proĉelja - toplinska izolacija. Navedena su svojstva materijala za toplinsku izolaciju i objašnjeni uzroci pojave toplinskih mostova. Prikazana je podjela toplinskih izolacija po uporabnom obliku, prema nastajanju, fizikalno-kemijskim...
ANALIZA I USPOREDBA TEHNOLOGIJE IZVOĐENJA RAVNOG NEPROHODNOG KROVA S OBZIROM NA MATERIJAL
ANALIZA I USPOREDBA TEHNOLOGIJE IZVOĐENJA RAVNOG NEPROHODNOG KROVA S OBZIROM NA MATERIJAL
Krešimir Malčić
Ravni krovovi su kao arhitektonsko rješenje sve češći izbor zbog različitih praktičnih mogućnosti korištenja i oblikovanja, ali isto tako i zbog sve većeg povjerenja u kvalitetu materijala toplinske izolacije i hidroizolacije, kao rezultat napretka na području razvoja i sve bolje učinkovitosti istih. Svrha ovog rada je analiza i usporedba tehnologije izvođenja ravnih neprohodnih krovova s obzirom na vrstu materijala toplinske izolacije i hidroizolacije. U prvom dijelu rada...
ANALIZA I VREDNOVANJE POTENCIJALNIH LOKACIJA ZA SMJEŠTAJ BIOPLINSKIH POSTROJENJA NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE
ANALIZA I VREDNOVANJE POTENCIJALNIH LOKACIJA ZA SMJEŠTAJ BIOPLINSKIH POSTROJENJA NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE
Jelena Vidović
Obnovljivi izvori energije u koje se ubraja i bioplin način je kako stvarati i upotrebljavati energiju na osviješten i suvremen način. Proizvodnja energije unutar države omogućuje neovisnost o drugim državama i povećava samostalnost. Otpad treba iskoristiti na način da u njemu ne ostaje više energetskog potencijala. Republika Hrvatska ima veliki potencijal unutar obnovljivih izvora energije. Potencijal proizvodnje bioplina i izgradnje bioplinskih postrojenja u istočnoj Hrvatskoj je...
ANALIZA ISPITIVANJA STABILIZACIJSKOG UČINKA GEOMREŽE
ANALIZA ISPITIVANJA STABILIZACIJSKOG UČINKA GEOMREŽE
Marko Baković
Završni rad je izrađen u svrhu razjašnjena stabilizacijskog učinka geosintetika na tlo. Prvi dio rada se odnosi na opće podatke o geosinteticima kako bi se čitatelj pobliže upoznao s njihovom primjenom, vrstama i razlozima njihova korištenja, gdje se posebna važnost pridodaje funkcijama geosintetika koje su bitne za njihove stabilizacijske učinke. Drugi dio rada detaljno opisuje model ispitivanja čiji je cilj bio dokazivanje pretpostavki o pozitivnom učinku geosintetika na...
ANALIZA IZVEDIVOSTI SUSTAVA NAVODNJAVANJA
ANALIZA IZVEDIVOSTI SUSTAVA NAVODNJAVANJA
Dominik Župarić
Izrađeno je idejno rješenje sustava navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Veličina navodnjavanog zemljišta iznosi 96,03 ha. Poljoprivredne kulture koje se navodnjavaju su kupus i lubenica. Kupus zauzima 59,04 ha odnosno 61,48% zemljišta, dok lubenica zauzima 36,99 ha odnosno 38,52%. Na osnovi mjesečnih podataka o količini oborina, od 1981. do 2011. godine za Donji Miholjac, provedena je analiza suše prema metodi koraka. Kao ulazni podaci za izračun potrebne količine vode, za...
ANALIZA KARAKTERISTIKA PASIVNIH KUĆA
ANALIZA KARAKTERISTIKA PASIVNIH KUĆA
Marijan Lukačić
Nakon uvoda u radu se definira pasivna kuća, a nakon toga ukratko obrađuje povijest pasivnih kuća. Analizirani su i temeljni zahtjevi za projektiranje pasivne kuće. Najviše pažnje posvećeno je prezentiranju tehničkih zahtjeva kojima trebaju udovoljiti elementi pasivnih kuća. Analizirana je i ekonomska isplativost, kao i tri primjera pasivnih kuća u Hrvatskoj i svijetu.
ANALIZA KLIMATOLOŠKIH PODATAKA POSTAJE ĐAKOVO
ANALIZA KLIMATOLOŠKIH PODATAKA POSTAJE ĐAKOVO
Petra Miličević
Vrijednosti različitih parametara klimatskih elemenata svakodnevno se mjere i opažaju na sinoptičkim, klimatološkim, kišomjernim i automatskim postajama. Analiza klimatoloških podataka je provedena za postaju Đakovo. Analiza je izvršena za razdoblje od 1981. do 1999. godine. Analizirana je srednja, maksimalna i minimalna godišnja temperatura zraka. Također, prikazana je godišnja i maksimalna dnevna količina oborine te srednja godišnja relativna vlažnost zraka i godišnja ruža...

Pages