Pages

ARMIRAČKI I TESARSKI RADOVI NA PRIMJERU ARMIRANOBETONSKIH STUPOVA
ARMIRAČKI I TESARSKI RADOVI NA PRIMJERU ARMIRANOBETONSKIH STUPOVA
Denis Berbić
Stupovi su jedan od najstarijih nosivih elemenata. Koriste se u svrhu prijenosa tereta konstrukcije s na temelj, a mogu imati i dekorativnu ulogu. Kroz povijest su se izrađivali od: drveta, kamena, a u moderno doba su većinom izgrađeni od armiranog betona. Tehnologija građenja armiranobetonskih stupova je propisana radi osiguranja kvalitete i racionalnog upravljanja materijalima. Osnovni cilj rada je opisati armiračke i tesarske radove, vrste oplata, vrste stupova, te same elemente...
Adaptacija potkrovlja i energetska obnova obiteljske kuće
Adaptacija potkrovlja i energetska obnova obiteljske kuće
Dario Sabo
Diplomskim radom prikazana je prenamjena potkrovlja i energetska obnova obiteljske kuće na lokaciji Orahovička 66, Osijek, katastarske čestice 9876/17. Prikazan je proračun postojećeg stanja obiteljske kuće te je dan tehnički opis kuće zajedno s fotodokumentacijom vanjske ovojnice objekta. Drugi dio rada prikazuje proračun projektiranog stanja obiteljske kuće zajedno s tehničkim opisom te prikaz i analizu uštede energije i smanjenje potrošnje energije u odnosu na trenutno...
Aerodinamika mostova
Aerodinamika mostova
Katarina Majdančić
Mostovi su konstrukcije koje su osjetljive na djelovanje vjetra stoga je prilikom projektiranja potrebno uzeti u obzir njegove učinke i moguće posljedice. I u prošlosti je uviđeno da neznatna brzina vjetra može dovesti do značajnih oscilacija konstrukcije mosta, a ponekad i do njezinog sloma. Kako bi se unaprijed izbjegle neželjene reakcije na djelovanje vjetra, most se ispituje u vjetrovnom tunelu. Na taj način odabire se najoptimalniji poprečni presjek ili se na već postojeći...
Analiza izvedivosti sustava navodnjavanja
Analiza izvedivosti sustava navodnjavanja
Matej Čikvari
Za određeno poljoprivredno zemljište projektiran je i analiziran sustav navodnjavanja. Navodnjavano zemljište nalazi se u blizini općine Privlaka, neposredno uz rijeku Bosut te je površine 113 ha. Od toga je sjemenski kukuruz 90,4 ha odnosno 80 %, a paprika 22,6 ha odnosno 20 %. Analizirane su količine oborina i temperature zraka s mjerne postaje Gradište te mjesečni postotci dnevne svjetlosti s mjerne postaje Vinkovci. Također su provjereni pedološki podatci stanja i...
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje Gradske knjižnice i čitaonice u Vinkovcima
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje Gradske knjižnice i čitaonice u Vinkovcima
Marijan Mendeš
U radu je potrebno odrediti najvjerojatnije i očekivano vrijeme izgradnje Gradske knjižnice i čitaonice u Vinkovcima što je ujedno i tema ovoga rada. Zgrada se gradi na istom mjestu gdje se nalazila stara Gradska knjižnica i čitaonica koja je izgorila u potpunosti za vrijeme Domovinskoga rata. Na osnovu aktivnosti iz troškovnika u kojemu su poznate količine za svaku stavku potrebno je odrediti pripadni normativ. Korištenjem normativa definiramo broj radnih grupa te normativ...
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje
Mario Feketija
U diplomskom radu treba napraviti procjenu konačnog vremena izvedbe javne građevine visokogradnje. Javna građevina visokogradnje za koju se procjenjivalo vrijeme izvedbe bila je dječji vrtić u Novoj Bukovici, k.č. 1378/8, k.o. Nova Bukovica u Virovitičko – podravskoj županiji. Procjena konačnog vremena izvedbe javne građevine visokogradnje napravila se pomoću dvije metode mrežnog planiranja, CPM (engl. Critical Path Method) i PERT (engl. Program Evolution and Review Techniques)...
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje
Emanuel Lovrić
Cilj rada je proračunati najvjerojatnije i očekivano trajanje adaptacije građevine edukacijskog centra HGSS-a u Daruvaru. Sljedeći korak je određivanje vjerojatnosti izvršenja svakog od trajanja te je za vjerojatnije trajanje potrebno provesti analizu kritičnog puta i prikazati histogram radne snage za svaku radnu grupu. Na početku je potrebno definirati listu aktivnosti i imati poznate količine za svaku od aktivnosti kako bi se, koristeći normative, mogla odrediti trajanja...
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje
Elizabeta Kovač
Svrha izrade ovog diplomskog rada je izračun ukupnog vremena izgradnje javne građevine. Tema rada obrađena je na primjeru višestambene građevine na lokaciji u Zagrebu. Građevina je katnosti tri nadzemne etaže (prizemlje + 1. kat + 2. kat (uvučeni kat)) i jednom podzemnom etažom - podrumom, jednostavnog i pravilnog, nerazvedenog tlocrtnog oblika. Primjenom metoda planiranja, metode kritičnog puta (CPM) i tehnikom mrežnog planiranja (PERT), izračunato je najvjerojatnije i...
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje poslovno stambene zgrade
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje poslovno stambene zgrade
Filip Kupec
Tema, a samim time i cilj ovog diplomskog rada je određivanje ukupnog vremenskog perioda izgradnje poslovno stambene zgrade, kao i određivanje vjerojatnosti tog proračuna. Tema rada je obrađena na primjeru poslovno stambene zgrade locirane u Koprivnici. Kompletni proračun duljine trajanja projekta je proveden dvjema metodama, Metodom kritičnog puta i Tehnikom ocjene i provjere projekta temeljenoj na statističkoj procjeni. Važnost uporabe Tehnike ocjene i provjere projekta i metode...
Analiza oborina na postaji Gradište i vodostaja na postaji Županja
Analiza oborina na postaji Gradište i vodostaja na postaji Županja
Branimir Drlić
U ovom završnom radu provest će se hidrološka analiza oborina na mjernoj postaji Gradište i vodostaja na Savi na mjernoj postaji Županja te njihova korelacijska analiza. U uvodnom dijelu navedena je i opisana klasifikacija oborina, instrumenti za mjerenje te glavne značajke rijeke Save. Nadalje, prikazana je hidrološka analiza oborina na mjernoj postaji Gradište za razdoblje od 2000. do 2015. godine. Nakon hidrološke analize oborina obrađen je teorijski dio koji se odnosi na...
Analiza opisa troškovničke stavke
Analiza opisa troškovničke stavke
Ivan Sinanović
Predmet sadržaja ovog završnog rada je opis pristupa izrade troškovnika grubih i završnih radova u projektima visokogradnje. Govori se o svemu potrebnom da bi se izradio kvalitetan troškovnik i tako spriječile moguće nesuglasice i sporovi između investitora i izvođača. Počevši od definiranja samog troškovnika, te njegove podjele, dani su osnovni elementi koje svaki troškovnik mora sadržavati i upute za njihovo pravilno ispunjavanje. Troškovnikom se zapravo definira ukupna...
Analiza režima otjecanja Dunava kroz Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju
Analiza režima otjecanja Dunava kroz Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju
Ivan Djedović
U radu je izvršena hidrološka analiza režima otjecanja rijeke Dunav koristeći izmjerene podatke protoka na četiri vodomjerne postaje; postaji Batina u Republici Hrvatskoj te postajama Bezdan, Bogojevo i Smederevo u Republici Srbiji za razdoblje od 1992. do 2018. godine. Podaci su dobiveni od DHMZ-a za stanicu Batina u Republici Hrvatskoj te od Geografskog fakulteta u Beogradu u Republici Srbiji za ostale stanice. Provedene su i pripadajuće korelacijske analize između pojedinih...

Pages