Paginacija

CESTOVNI MOST PREKO RIJEKE DRAVE
CESTOVNI MOST PREKO RIJEKE DRAVE
Ivona Brnjetić
Zadatak ovoga diplomskog rada je izrada glavnog projekta cestovnog mosta preko rijeke Drave u Osijeku, korištenjem programskog paketa SAP2000. Izrađena su tri idejna rješenja za most na zadanoj lokaciji. Prvo idejno rješenje je viseći most dok su druga dva ovješeni mostovi koji se razlikuju po broju pilona. Kao rješenje koje se obrađuje u glavnom projektu odabran je ovješeni most s jednim pilonom postavljenim u trećini ukupnog raspona mosta. U glavnom projektu most je projektiran...
CESTOVNI MOST PREKO RIJEKE DRAVE
CESTOVNI MOST PREKO RIJEKE DRAVE
Nedeljko Simonović
U ovom diplomskom radu na temelju zadane situacije izrađen je glavni projekt cestovnog mosta preko rijeke Drave. Izrađena su tri idejna rješenja, dva ovješena mosta i jedan lučni most s vješaljkama. Kao glavni projekt odabran je lučni most s vješaljkama. Sukladno europskim normama određena je širina prometnih i pješačkih trakova. Nakon izrađenih nacrta glavnog projekta, model konstrukcije izrađen je u računalnom programu CSI SAP2000 v.18. Model mosta opterećen je stalnim i...
Cementom stabilizirani nosivi spojevi kolničkih konstrukcija s otpadnom gumom
Cementom stabilizirani nosivi spojevi kolničkih konstrukcija s otpadnom gumom
Matea Amidžić
Cementom stabilizirani nosivi slojevi sastavljeni su od zrnatog kamenog materijala i hidrauličnog veziva – cementa te vode. Ugrađuju se u kolničku konstrukciju radi povećanja nosivosti i otpornosti na štetno djelovanje smrzavice te su dobra podloga kolničkom zastoru. U ovom radu ispitana su svojstva stabilizacijskih mješavina s različitim udjelima veziva i s dodatkom gume kao zamjena za dio prirodnog agregata - pijeska. Na temelju dobivenih rezultata zaključeno je da povećanjem...
DEFORMACIJA RAVNOG ŠTAPA KOD SAVIJANJA
DEFORMACIJA RAVNOG ŠTAPA KOD SAVIJANJA
Luka Antunović
U radu je analizirano određivanje deformacije ravnog štapa opterećenog na savijanje. Promatrani su ravni štapovi koji nisu konstantnog poprečnog presjeka. U uvodu je opisan problem, u teoretskom dijelu dana je osnovna analiza I prikaz potrebnih temeljnih jednadžbi za rješavanje zadanog problema. Riješeno je nekoliko primjera u kojima nosači imaju različite krutosti ali isto opterećenje. Provedena je usporedba rezultata.
DEFORMACIJA RAVNOG ŠTAPA KOD SAVIJANJA
DEFORMACIJA RAVNOG ŠTAPA KOD SAVIJANJA
Matea Filipović
U završnom radu analizirane su deformacije ravnog štapa opterećenog na savijanje. Obrađena je grafoanalitička metoda. Promatrani su samo ravni štapovi konstantnog poprečnog presjeka. U uvodu je opisan problem, u teoretskom dijelu obuhvaćeni su osnovni pojmovi u vezi savijanja. Dan je prikaz izračuna deformacija pomoću zadane metode. Riješeno je nekoliko primjera u kojima su nosači izrađeni od različitih materijala, odnosno imaju različite krutosti. Proveden je proračun...
DEFORMACIJA RAVNOG ŠTAPA PRI SAVIJANJU
DEFORMACIJA RAVNOG ŠTAPA PRI SAVIJANJU
Nikola Pantić
U radu je analizirano određivanje deformacije ravnog štapa pri savijanju. Promatrani su samo ravni štapovi konstantnog poprečnog presjeka. U uvodu je opisan problem, u teoretskom dijelu izvedena je diferencijalna jednadžba elastične linije nosača konstantnog presjeka, te obrađena analitička i grafoanalitička metoda. Zatim je riješeno nekoliko primjera pomoću analitičke i grafoanalitičke metode. Provedena je usporedba rezultata.
DEFORMACIJA RAVNOG ŠTAPA PRI SAVIJANJU
DEFORMACIJA RAVNOG ŠTAPA PRI SAVIJANJU
Lovro Pavin
U završnom radu analizirane su deformacije ravnog štapa opterećenog na savijanje. Obrađena je grafoanalitička metoda. Promatrani su ravni štapovi konstantnog poprečnog presjeka. U uvodu je opisan problem, u teoretskom dijelu obuhvaćeni su osnovni pojmovi u vezi savijanja, te navedne vrste savijanja i izvedena je diferencijalna jednadžba elastične linije nosača konstantnog presjeka. Prikazan je izračun progiba pomoću grafoanalitičke metode.
DIFERENCIJALNA I KOMPLEKSNA MONTAŽA STUPOVA GREDA I REŠETKI
DIFERENCIJALNA I KOMPLEKSNA MONTAŽA STUPOVA GREDA I REŠETKI
Anita Gili
Cilj ovoga rada bio je napraviti projekt montažnih radova s prostornim, tehnološkim i dinamičkim rješenjem za industrijsku halu od prednapetog betona. Prvo poglavlje opisuje elemente montažnog građenja odnosno govori općenito o montažnom građenju, o osnovnim principima montažnih radova, navodi vrste montažnih betonskih elemenata te raščlanjuje konstrukcije na montažne elemente. Drugo poglavlje govori o mobilnim dizalicama te ih opisuje po njihovim karakteristikama. Treće...
DIJAGRAMI UNUTRAŠNJIH SILA I PLANOVA POMAKA
DIJAGRAMI UNUTRAŠNJIH SILA I PLANOVA POMAKA
Aron Babić
U ovom završnom radu bilo je potrebno za konstrukcijski sustav izračunati unutrašnje sile u zadanom presjeku, klasičnim postupkom ravnoteže te metodom virtualnog rada. Trebalo je nacrtati dijagrame unutrašnjih sila, te rezultate provjeriti u nekom od programskih paketa. U drugom dijelu zadatka za zadani mehanizam bilo je potrebno odrediti kutove zaokreta tijela, te pomake točaka.
DIJAGRAMI UNUTRAŠNJIH SILA I PLANOVI POMAKA
DIJAGRAMI UNUTRAŠNJIH SILA I PLANOVI POMAKA
Tomislav Zelenika
Postupcima određivanja sila u osloncima i vezama uslijed djelovanja aktivnog vanjskog opterećenja, dobivaju se sve vanjske sile koje djeluju na konstrukcijski sustav i njegove sastavne elemente. Unutrašnje sile u presjecima punih konstrukcija rabe se za određivanje dimenzija elemenata tih konstrukcija, što je predmet analize grane mehanike koja se zove otpornost materijala. Temeljno načelo koje se rabi pri određivanju unutrašnjih sila u presjeku jest da je opterećenje izabranog...
DIMENZIONIRANJE /PRORAČUN I PROVJERA PROLAZNOSTI GRADILIŠNIH VOZILA U ZAVOJIMA KOD GRADILIŠNIH PROMENTICA
DIMENZIONIRANJE /PRORAČUN I PROVJERA PROLAZNOSTI GRADILIŠNIH VOZILA U ZAVOJIMA KOD GRADILIŠNIH PROMENTICA
Igor Bogojević
Uređenje gradilišta je veliki i bitan dio organizacije građenja te ga treba izvesti tako da se odvijaju na najbrži, najefikasniji i na ekonomski što isplativiji način. Gradilište se uređuje već u fazi pripremnih radova, a elementi definirani u projektu uređenja gradilišta najčešće su trajnog karaktera. To su najčešće privremene konstrukcije u zahvati koji se po završetku radova uklanjaju s gradilišta. Svi elementi i zahvati na gradilištu definirani su u elaboratu...
DIMENZIONIRANJE ARMIRANOBETONSKOG GREDNOG MOSTA
DIMENZIONIRANJE ARMIRANOBETONSKOG GREDNOG MOSTA
Tamara Gaćina
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija