Paginacija

ANALIZA IZVEDIVOSTI SUSTAVA NAVODNJAVANJA
ANALIZA IZVEDIVOSTI SUSTAVA NAVODNJAVANJA
Matej Čikvari
Za određeno poljoprivredno zemljište projektiran je i analiziran sustav navodnjavanja. Navodnjavano zemljište nalazi se u blizini općine Privlaka, neposredno uz rijeku Bosut te je površine 113 ha. Od toga je sjemenski kukuruz 90,4 ha odnosno 80 %, a paprika 22,6 ha odnosno 20 %. Analizirane su količine oborina i temperature zraka s mjerne postaje Gradište te mjesečni postotci dnevne svjetlosti s mjerne postaje Vinkovci. Također su provjereni pedološki podatci stanja i...
ANALIZA KARAKTERISTIKA PASIVNIH KUĆA
ANALIZA KARAKTERISTIKA PASIVNIH KUĆA
Marijan Lukačić
Nakon uvoda u radu se definira pasivna kuća, a nakon toga ukratko obrađuje povijest pasivnih kuća. Analizirani su i temeljni zahtjevi za projektiranje pasivne kuće. Najviše pažnje posvećeno je prezentiranju tehničkih zahtjeva kojima trebaju udovoljiti elementi pasivnih kuća. Analizirana je i ekonomska isplativost, kao i tri primjera pasivnih kuća u Hrvatskoj i svijetu.
ANALIZA KLIMATOLOŠKIH PODATAKA POSTAJE ĐAKOVO
ANALIZA KLIMATOLOŠKIH PODATAKA POSTAJE ĐAKOVO
Petra Miličević
Vrijednosti različitih parametara klimatskih elemenata svakodnevno se mjere i opažaju na sinoptičkim, klimatološkim, kišomjernim i automatskim postajama. Analiza klimatoloških podataka je provedena za postaju Đakovo. Analiza je izvršena za razdoblje od 1981. do 1999. godine. Analizirana je srednja, maksimalna i minimalna godišnja temperatura zraka. Također, prikazana je godišnja i maksimalna dnevna količina oborine te srednja godišnja relativna vlažnost zraka i godišnja ruža...
ANALIZA KLIZANJA U NOŽICI POKOSA NASUTIH BRANA I ODLAGALIŠTA OTPADA
ANALIZA KLIZANJA U NOŽICI POKOSA NASUTIH BRANA I ODLAGALIŠTA OTPADA
Denis Brandis
U ovom radu analitički su prikazani uvjeti ravnoteže u nožici pokosa nasutih građevina, uključujući i temeljno tlo. Pokazano je kako se ostvaruju uvjeti ravnoteže te su iskazani kriteriji za izbor kuta unutarnjeg trenja materijala i kontakta različitih materijala koji moraju biti zadovoljeni za ostvarenje ravnoteže, odnosno za izbor materijala i njegovih svojstva. Izračun je uspoređen s klasičnom analizom programom GEOSLOPE. U drugom dijelu rada prikazana je analiza klizanja...
ANALIZA MJERA POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI STAMBENE GRAĐEVINE I NJEZINIH CJELINA
ANALIZA MJERA POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI STAMBENE GRAĐEVINE I NJEZINIH CJELINA
Tomislav Bakunić
U radu je prikazan način određivanja energetskih svojstava građevine, godišnje potrebne energije za grijanje i ukupne godišnje cijene toplinske energije. Prikazani su načini poboljšanja energetske učinkovitosti, troškovi implementacije i uštede koje je moguće ostvariti implementacijom predloženih mjera na primjeru stambene zgrade. Problem kod starijih zgrada je taj što su propisi o toplinskoj izolaciji u prošlosti, kada je predmetna zgrada izgrađena, bili znatno blaži nego...
ANALIZA MOGUĆIH MJERA ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI PJEŠAČKOG PROMETA DJECE NA ODABRANOJ LOKACIJI U URBANOJ MREŽI GRADA OSIJEKA
ANALIZA MOGUĆIH MJERA ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI PJEŠAČKOG PROMETA DJECE NA ODABRANOJ LOKACIJI U URBANOJ MREŽI GRADA OSIJEKA
Sonja Danek
Sve veća prometna opterećenost gradova i rastući sigurnosni zahtjevi predstavljaju veliki problem odvijanja suvremenog gradskog prometa. Motorni je promet sve brojniji, a potreba pojedinca za gradskim putovanjima sve je izraženija. Zahtjevi su da takvo kretanje kroz grad bude brzo, efikasno, udobno, sigurno, ekonomski i ekološki održivo, a često naslijeđeni gradski mrežni sustavi ne odgovaraju ovim zahtjevima. Najveća negativna posljedica nagle motorizacije je umanjena sigurnost...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE GOSPODARSKE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE GOSPODARSKE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Stjepan Širić
Cilj ovog rada je proučiti aktivnosti vezane za projekt građevine visokogradnje, te analizirati i odrediti vrijeme potrebno za njeno izvođenje. Potrebno je odrediti, te usporediti ukupnu duljinu najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izvedbe projekta. Da bi se napravila usporedba koja će pokazati točniji rok izvršenja projekta, odnosno vjerojatnije vrijeme izvedbe, potrebno je napraviti listu aktivnosti koje opisuju radove na građevini. Za svaku aktivnost posebno se računa njeno...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE GRADSKE KNJIŽNCE I ČITAONICE U VINKOVCIMA
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE GRADSKE KNJIŽNCE I ČITAONICE U VINKOVCIMA
Marijan Mendeš
U radu je potrebno odrediti najvjerojatnije i očekivano vrijeme izgradnje Gradske knjižnice i čitaonice u Vinkovcima što je ujedno i tema ovoga rada. Zgrada se gradi na istom mjestu gdje se nalazila stara Gradska knjižnica i čitaonica koja je izgorila u potpunosti za vrijeme Domovinskoga rata. Na osnovu aktivnosti iz troškovnika u kojemu su poznate količine za svaku stavku potrebno je odrediti pripadni normativ. Korištenjem normativa definiramo broj radnih grupa te normativ vremena...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE GRAĐEVINE NISKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE GRAĐEVINE NISKOGRADNJE
Kristina Reiter
U radu se analizira vrijeme koje je potrebno za izvođenje projekta niskogradnje za najvjerojatnije i očekivano vrijeme izgradnje. Zadana podloga je projekt izgradnje kružnog toka u naselju Cerić, nedaleko Vinkovaca. Prikazano je najvjerojatnije trajanje svih aktivnosti projekta kako bi se ostvario cilj projekta – optimalno vrijeme građenja, uz raspoložive resurse. Metodom kritičnog puta (CPM) napravljen je mrežni dijagram s označenim kritičnim putem. Tehnikom ocjene i provedbe...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Ante Babić
U svrhu izrade diplomskog rada, kao zadana građevina odabrana je stambena zgrada. Potrebno je izračunati troškove i vrijeme izgradnje te zgrade. Računanju je prethodilo razvrstavanje potrebnih radova na aktivnosti te izračun količina putem dokaznice mjera. Nakon što su izračunate količine, pomoću normativa vremena i potrebnih resursa izračunato je najvjerojatnije vrijeme izgradnje. Aktivnosti su povezane odgovarajućim vezama i pomoću mrežnog dijagrama izračunato je ukupno...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE
Bojan Bulajić
Cilj diplomskog rada je odrediti vrijeme potrebno za izgradnju javne građevine i odrediti očekivanu vjerojatnost izvršenja projekta prema planu. Tema rada je obrađena na primjeru stambene četverokatnice zgrade smještena na istoku Hrvatske. Kako bi se došlo do potrebnog vremena za izgradnju građevine korištena je Metoda kritičnog puta. Uporabom metode je dobiveno najvjerojatnije vrijeme potrebno za izvođenje projekta. Na osnovu tih podataka je napravljena interpretacija...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE
Marijan Radman
Tema, a samim time i cilj ovog diplomskog rada je određivanje ukupne duljine izgradnje projekta javne građevine, kao i određivanje vjerojatnosti ostvarenja tog proračuna. Tema rada je obrađena na primjeru sportske dvorane locirane u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Kompletni proračun duljine projekta proveden je dvjema metodama, Metodom kritičnog puta i Tehnikom ocjene i provjere projekta, temeljenoj na statističkoj procjeni, dok je za određivanje pouzdanosti tih rješenja...

Paginacija