Paginacija

ARMIRAČKI I TESARSKI RADOVI NA PRIMJERU ARMIRANOBETONSKIH STUPOVA
ARMIRAČKI I TESARSKI RADOVI NA PRIMJERU ARMIRANOBETONSKIH STUPOVA
Denis Berbić
Stupovi su jedan od najstarijih nosivih elemenata. Koriste se u svrhu prijenosa tereta konstrukcije s na temelj, a mogu imati i dekorativnu ulogu. Kroz povijest su se izrađivali od: drveta, kamena, a u moderno doba su većinom izgrađeni od armiranog betona. Tehnologija građenja armiranobetonskih stupova je propisana radi osiguranja kvalitete i racionalnog upravljanja materijalima. Osnovni cilj rada je opisati armiračke i tesarske radove, vrste oplata, vrste stupova, te same elemente...
Adaptacija potkrovlja i energetska obnova obiteljske kuće
Adaptacija potkrovlja i energetska obnova obiteljske kuće
Dario Sabo
Diplomskim radom prikazana je prenamjena potkrovlja i energetska obnova obiteljske kuće na lokaciji Orahovička 66, Osijek, katastarske čestice 9876/17. Prikazan je proračun postojećeg stanja obiteljske kuće te je dan tehnički opis kuće zajedno s fotodokumentacijom vanjske ovojnice objekta. Drugi dio rada prikazuje proračun projektiranog stanja obiteljske kuće zajedno s tehničkim opisom te prikaz i analizu uštede energije i smanjenje potrošnje energije u odnosu na trenutno...
Aerodinamika mostova
Aerodinamika mostova
Katarina Majdančić
Mostovi su konstrukcije koje su osjetljive na djelovanje vjetra stoga je prilikom projektiranja potrebno uzeti u obzir njegove učinke i moguće posljedice. I u prošlosti je uviđeno da neznatna brzina vjetra može dovesti do značajnih oscilacija konstrukcije mosta, a ponekad i do njezinog sloma. Kako bi se unaprijed izbjegle neželjene reakcije na djelovanje vjetra, most se ispituje u vjetrovnom tunelu. Na taj način odabire se najoptimalniji poprečni presjek ili se na već postojeći...
Aksonometrijski prikaz armaturnih koševa elemenata armiranobetonskih konstrukcija
Aksonometrijski prikaz armaturnih koševa elemenata armiranobetonskih konstrukcija
Marina Blažičević
Kroz ovaj rad opisani su armaturni koševi konstrukcijskih elemenata. Obrađeno je 10 konstrukcijskih elemenata, od čega pet temeljnih greda, jedna podna ploča i četiri stupa. Osnovne informacije o građevini, koji čine obrađeni elementi, navedene su u uvodu. Također, u uvodu su navedene osnovne informacije o armaturi, poput oblika, razreda, u kojem projektu je i kako potrebno prikazati nacrte armature, te što je aksonometrija. U glavnom djelu rada, opisane su uzdužne armaturne...
Aluminijski posmični paneli
Aluminijski posmični paneli
Dorotea Ibrahimpašić
Rad obrađuje utjecaj aluminijskih posmičnih panela na odgovor konstrukcije pri potresnom djelovanju. Do sada je razvijen popriličan broj inženjerskih rješenja u projektiranju zgrada koje pružaju nekakvu ili veću otpornost na potres, međutim napretkom tehnologije i sve rigoroznijim zahtjevima građenja dolazi do potrebe za novim, prigodnijim i/ili bolje iskorištenim materijalima. U toj problematici do izražaja dolazi aluminij kao materijal sa značajnim prednostima nad...
Analiza deformacija geomembrane u temeljnom brtvenom sloju odlagališta otpada
Analiza deformacija geomembrane u temeljnom brtvenom sloju odlagališta otpada
Lidija Pungerčar
Radi boljeg razumijevanja problematike navedene su uloge odlagališta otpada u svakodnevnom životu. Opisani su svi slojevi odlagališta, njihova funkcija, korišteni materijali i zahtijevana svojstva u ovisnosti o funkciji koju obavljaju. S obzirom na to da je glavna problematika ovog rada odizanje geomembrane u nožici pokosa uslijed smanjenja temperature tzv. trampolinski efekt detaljnije su opisane geomembrane. Opisani su problemi koji se pojavljuju tijekom izgradnje i tijekom...
Analiza efekata rekonstrukcije konfliktne zone vozilo - pješak prema kriteriju sigurnosti prometa
Analiza efekata rekonstrukcije konfliktne zone vozilo - pješak prema kriteriju sigurnosti prometa
Đuro Zečević
Novi koncepti urbanog planiranja imaju u fokusu pješačku dostupnost urbanih sadržaja i promoviraju zelenu mobilnost. Pješačenje kao oblik urbane mobilnosti ima svoje značajke koje je potrebno sagledati u postupku planiranja pješačke infrastrukture. Osim udaljenosti, jedan od najvažnijih motivatora za odabir pješačenja kao oblika mobilnosti je sigurnost pješačke infrastrukture. Cilj ovog rada je rekonstrukcijom konfliktne zone vozilo - pješak odabranih raskrižja, povećati...
Analiza izvedivosti sustava navodnjavanja
Analiza izvedivosti sustava navodnjavanja
Matej Čikvari
Za određeno poljoprivredno zemljište projektiran je i analiziran sustav navodnjavanja. Navodnjavano zemljište nalazi se u blizini općine Privlaka, neposredno uz rijeku Bosut te je površine 113 ha. Od toga je sjemenski kukuruz 90,4 ha odnosno 80 %, a paprika 22,6 ha odnosno 20 %. Analizirane su količine oborina i temperature zraka s mjerne postaje Gradište te mjesečni postotci dnevne svjetlosti s mjerne postaje Vinkovci. Također su provjereni pedološki podatci stanja i...
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje Gradske knjižnice i čitaonice u Vinkovcima
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje Gradske knjižnice i čitaonice u Vinkovcima
Marijan Mendeš
U radu je potrebno odrediti najvjerojatnije i očekivano vrijeme izgradnje Gradske knjižnice i čitaonice u Vinkovcima što je ujedno i tema ovoga rada. Zgrada se gradi na istom mjestu gdje se nalazila stara Gradska knjižnica i čitaonica koja je izgorila u potpunosti za vrijeme Domovinskoga rata. Na osnovu aktivnosti iz troškovnika u kojemu su poznate količine za svaku stavku potrebno je odrediti pripadni normativ. Korištenjem normativa definiramo broj radnih grupa te normativ...
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje
Emanuel Lovrić
Cilj rada je proračunati najvjerojatnije i očekivano trajanje adaptacije građevine edukacijskog centra HGSS-a u Daruvaru. Sljedeći korak je određivanje vjerojatnosti izvršenja svakog od trajanja te je za vjerojatnije trajanje potrebno provesti analizu kritičnog puta i prikazati histogram radne snage za svaku radnu grupu. Na početku je potrebno definirati listu aktivnosti i imati poznate količine za svaku od aktivnosti kako bi se, koristeći normative, mogla odrediti trajanja...
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje
Mario Feketija
U diplomskom radu treba napraviti procjenu konačnog vremena izvedbe javne građevine visokogradnje. Javna građevina visokogradnje za koju se procjenjivalo vrijeme izvedbe bila je dječji vrtić u Novoj Bukovici, k.č. 1378/8, k.o. Nova Bukovica u Virovitičko – podravskoj županiji. Procjena konačnog vremena izvedbe javne građevine visokogradnje napravila se pomoću dvije metode mrežnog planiranja, CPM (engl. Critical Path Method) i PERT (engl. Program Evolution and Review Techniques)...
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje
Analiza najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izgradnje javne građevine visokogradnje
Elizabeta Kovač
Svrha izrade ovog diplomskog rada je izračun ukupnog vremena izgradnje javne građevine. Tema rada obrađena je na primjeru višestambene građevine na lokaciji u Zagrebu. Građevina je katnosti tri nadzemne etaže (prizemlje + 1. kat + 2. kat (uvučeni kat)) i jednom podzemnom etažom - podrumom, jednostavnog i pravilnog, nerazvedenog tlocrtnog oblika. Primjenom metoda planiranja, metode kritičnog puta (CPM) i tehnikom mrežnog planiranja (PERT), izračunato je najvjerojatnije i...

Paginacija