Paginacija

ANALIZA UTJECAJA UČINKOVITOSTI VEZE IZMEĐU BETONA I ARMATURE NA PONAŠANJE AB KONSTRUKCIJA
ANALIZA UTJECAJA UČINKOVITOSTI VEZE IZMEĐU BETONA I ARMATURE NA PONAŠANJE AB KONSTRUKCIJA
Jelena Ivošević
Prijenos sila sa armaturnih prola na okolni beton unutar armiranobetonskih elemenata pod utjecajem je brojnih faktora, stoga je veza beton{celik temeljno svojstvo u armiranobetonskim konstrukcijama. Diplomski rad obraduje utjecaj pojave proklizavanja armaturnih prola na vezu izmedu celika i betona unutar armiranobetonskog elementa. Provedeno je ispitivanje jednoosnim izvlacenjem armaturnih prola, na glatkim i rebrastim prolima koristeci dvije mjesavine betona razlicitih cvrstoca. ...
ANALIZA VIBRACIJA PJEŠAČKOG MOSTA
ANALIZA VIBRACIJA PJEŠAČKOG MOSTA
Vedrana Obrovac
U diplomskom radu analiziraju se problemi vibracija pješačkog mosta. Navedeni su bitni konstrukcijski kriteriji oblikovanja kojih se treba pridržavati te pravila projektiranja prema različitim normama. U radu su prikazana i tri najefkasnija načina rješavanja problema vibracija kod pješačkih mostova koja ne zadovoljavaju propise. Na primjeru pješačkog mosta, izrađenog pomoću računalnog programa za modeliranje konstrukcija SAP2000”, prikazan je način modeliranja pobude...
ANALIZA VIBRACIJA PJEŠAČKOG MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE U OSIJEKU
ANALIZA VIBRACIJA PJEŠAČKOG MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE U OSIJEKU
Marija Kubica
Viseći most može svladati velike raspone uz minimalan utrošak materijala i pogodni su za estetsko oblikovanje. Kolnička konstrukcija obješena je preko vješaljki na glavnu nosivu užad, koja je razapeta između pilona usidrenih na krajevima mosta. Ukrućena je zateznim kabelima radi smanjenja deformacija i sprječavanja vibracija. Ujedno i simbol grada, Pješački most vrlo je važan za stanovnike grada i okolice, stoga je načinjen numerički model na temelju dostupne dokumentacije u...
ANALIZA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA POŽEŠTINE
ANALIZA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA POŽEŠTINE
Krešimir Malčić
Ovim radom je obrađen vodoopskrbni sustav Požege i bliže okolice. Završni rad je koncipiran u tri dijela. U prvom dijelu se nalaze opći podaci Požeštine i polazne osnove, odnosno opći podaci o županiji, fizičko-geološke značajke i sam prostorni razmještaj. U drugom dijelu je obrađen vodoopskrbni sustav, opće značajke sustava i vodocrpilišta Požege. Zatim nakon toga u posljednjem, trećem dijelu je detaljnije obrađen tzv. podsustav Stražemanka, odnosno vodozahvat...
ANALIZA VODOSTAJA I PROTOKA RIJEKE SAVE
ANALIZA VODOSTAJA I PROTOKA RIJEKE SAVE
Darko Caren
Tema ovog završnog rada je mjerenje vodostaja i protoka. Rad je napisan prema odabranoj literaturi i prema osobnim istraživanjima. Rad je podijeljen na pet tematskih cjelina, a kao cjelokupan može se podijeliti na dva dijela, kao opći dio i dio sa primjerom mjerenja i analize vodostaja i protoka rijeke Save na vodomjernoj stanici Crnac. U teorijskom, odnosno prvom dijelu rada, obrađen je pojam hidrometrije i mjernih instrumenata i metoda kojima se izvode mjerenja vodostaja i protoka....
ANALIZA VODOSTAJA I PROTOKA RIJEKE VUKE
ANALIZA VODOSTAJA I PROTOKA RIJEKE VUKE
Matej Jelenić
Tema ovog završnog rada je analiza i mjerenja vodostaja i protoka rijeke Vuke. Završni rad je napisan prema navedenoj literaturi i osobnim istraživanjem. Podijeljen je na 5 tematskih cjelina, a kao rad u cijelosti, možemo ga podijeliti na dva dijela, a to su teorijski (uvodni) dio te praktični (analizirani) dio. U teorijskom dijelu, odnosno prvom dijelu rada su obrađene teme poput hidrologije, hidrometrije, mjerenje vodostaja i protoka. Dani su opći i povijesni podaci o rijeci Vuki. U...
ANALIZA VODOSTAJA, TEMPERATURE ZRAKA I TEMPERATURE VODE NA AKUMULACIJI BOROVIK
ANALIZA VODOSTAJA, TEMPERATURE ZRAKA I TEMPERATURE VODE NA AKUMULACIJI BOROVIK
Monika Erstić
U ovom radu obrađeni su podaci vodostaja, temperature vode i zraka te njihovi korelacijski odnosi na akumulacijskom jezeru Borovik. Vodostaji su mjereni od 2005. do 2018. godine. Svaki dan u 07.00 h mjeren je dnevni vodostaj. Na temelju toga za svaki mjesec i za svaku godinu (2005. - 2018.) određeni su maksimalni, minimalni i srednji mjesečni vodostaji. Iz maksimalnih, minimalni i srednjih mjesečnih vodostaja određeni su maksimalni, minimalni i srednji godišnji vodostaji za svaku...
ANORGANSKA ILI MINERALNA VEZIVA
ANORGANSKA ILI MINERALNA VEZIVA
Elizabeta Kovač
Veziva su materijali koji čvrsto jedno s drugim sljepljuju krupnija i sitnija zrna granulata. Izvorno su najčešće u praškastom obliku, a nakon miješanja s vodom nastaje plastična pasta, koja fizičkim i kemijskim procesima postepeno veže pa očvršćava. Rijetko se upotrebljavaju kao čista veziva bez agregata, jer bi tako bila skuplja, a pokazivala bi niz nepovoljnih svojstava (skupljanje, manja postojanost volumena, nestabilnost). Anorganska mineralna veziva po definiciji...
APLIKACIJSKA PODRŠKA KOMUNIKACIJI I KOORDINACIJI AKTIVNOSTI U PROJEKTIMA
APLIKACIJSKA PODRŠKA KOMUNIKACIJI I KOORDINACIJI AKTIVNOSTI U PROJEKTIMA
Luka Elez
Struktura ovog diplomskog rada sastavljena je od dva dijela. Prvi dio je teorijski u kojem se govori o definicijama digitalizacije poslovanja, analizi stanja digitalizacije u Europi i Hrvatskoj. Opisana je digitalizacija u području upravljanja projektima te koje su to metode i alati za digitalno upravljanje projektima. Osim toga, provedeno je istraživanje i kreiran anketni upitnik na temu spremnosti studenata građevinarstva na digitalizaciju u građevinarstvu. Drugi dio ovog diplomskog...
ARHITEKTONSKI PROJEKT CJELINE DVOJNE KUĆE
ARHITEKTONSKI PROJEKT CJELINE DVOJNE KUĆE
Irena Leovac
U ovom radu obrađena je tema projektnog zadatka, stambenog naselja kojeg čine višestmbene zgrade, kuće u nizu, dvojne obiteljske kuće i slobodnostojeće obiteljske kuće. Projektno rješenje obuhvaća idejni arhitektonski projekt cjeline dvojne kuće prema postojećem idejnom urbanističkom riješenju dijela prostora Pampas, Osijek, te dio izvedbenog arhitektonskog projekta cjeline dvojne kuće. Parcele na kojoj se nalazi dvojna kuća omeđene su javnim prometnicama sa sjeverne i...
ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI PROJEKT SKLADIŠTA
ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI PROJEKT SKLADIŠTA
Nikolina Karakaš
Za armiranobetonsku konstrukciju troetažnog skladišta predložena je koncepcija konstrukcije. Načinjeni su svi potrebni arhitektonski nacrti; tlocrt prizemlja, 1 .kata, 2. kata, te presjek kroz stubište. Zatim su napravljeni potrebni planovi pozicija; plan pozicija ravnog krova, 2. kata, 1. kata, te prizemlja. Na planovima pozicija su naznačene pozicije ploča, greda i stupova. Nakon određene mjerodavne kombinacije, statički proračun je proveden prema važećim propisima Eurocoda 2 i...
ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE DVOJNE OBITELJSKE KUĆE, P+1
ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE DVOJNE OBITELJSKE KUĆE, P+1
Petar Jakić
Projektnim zadatkom zadano je izraditi idejno rješenje te dio izvedbenog projekta dvojne obiteljske kuće katnosti p+1 pozicionirane u osječkom naselju Jug IV. Kuće su jednakih dimenzija 14m x 7,5m i oblika te se nalaze na jednakim parcelama dimenzija 19,30m x 35,20m. Svaka kuća ima svoj kolni prilaz širine 3m i pješački prlaz širin e 1,5m. Prostorije unutar kuća su zrcalne, a os zrcaljenja je razdjelni zid između dvije kuće. Vanjski i nosivi zidovi su od blok opeke...

Paginacija