Paginacija

ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Marko Ivanišić
Za izradu ovog diplomskog rada kao zadana građevina odabrana je višestambena zgrada. Na primjeru ove građevine potrebno je napraviti procjenu konačnog vremena izvedbe projekta. Da se ova procjena može provesti, prvo je potrebno definirati listu aktivnosti prema kojoj će se projekt izvoditi. Nakon definiranja aktivnosti, pristupa se izračunu njihovih trajanja. Za izračun trajanja aktivnosti potrebno je imati poznate količine, pomoću normativa odrediti potrebni normativ vremena...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Marija Vidović
U svrhu procjene konačnog vremena izgradnje projekta, kao predmetna građevina odabrana je višestambena zgrada. Na temelju izrađenog projekta, definirana je lista aktivnosti s količinama, a vrijeme i resursi proračunati su na osnovu normativa. Kako bih se dobilo najvjerojatnije i očekivano vrijeme izgradnje građevine, korištena je metoda kritičnog puta (CPM) i tehnika ocjene provedbe projekta (PERT). Izradom mrežnog dijagrama, dobivene su kritične aktivnosti, čije trajanje...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Marijana Špehar
U radu se analizira vrijeme potrebno za izvođenje stambene zgrade. Za određivanje trajanja aktivnosti potrebno je dobro poznavanje tehnologije rada. Cilj je postići optimalno vrijeme građenja, uz raspoložive resurse. Povećanjem broja resursa ili povećanjem broja radnih sati, kao i promjenom tehnologije može se ubrzati vrijeme izvođenja. Za potrebe projekta izgradnje stambene zgrade je prikazano najvjerojatnije trajanje svake od aktivnosti projekta. Tehnikom ocjene i provedbe...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Petar Štimac
Današnjim spoznajama u građevinarstvu u području planiranja i kontrole projekata velika pažnja posvećuje se upravo samom planiranju aktivnosti i trajanju istih kako bi se projekt završio u dogovorenom vremenu, s troškovima unutar proračuna, efikasnim utroškom resursa i udovoljavanju zadanih tehničkih uvjeta. U ovom diplomskom radu u svrhu procjene konačnog vremena izvedbe prema definiranoj listi aktivnosti odabran je projekt izgradnje Dječjeg vrtića u naselju Čačinci....
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Hrvoje Šafranko
U radu se proučava upravljanje vremenom u projektu, razdvajajući taj proces upravljanja na manje, međusobno ovisne procese. Analizira se vrijeme potrebno za dovršetak projekta na primjeru javne građevine, Centra kulture u Valpovu. Na osnovu troškovnika definirane su aktivnosti i njihovi troškovi te resursi potrebni za njihovu izvedbu. Iz normativa su uzete vrijednosti norma sati za svakog radnika i za svaku aktivnost. Uz pomoć količina iz troškovnika izračunata su...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Elizabeta Kovač
Svrha izrade ovog diplomskog rada je izračun ukupnog vremena izgradnje javne građevine. Tema rada obrađena je na primjeru višestambene građevine na lokaciji u Zagrebu. Građevina je katnosti tri nadzemne etaže (prizemlje + 1. kat + 2. kat (uvučeni kat)) i jednom podzemnom etažom - podrumom, jednostavnog i pravilnog, nerazvedenog tlocrtnog oblika. Primjenom metoda planiranja, metode kritičnog puta (CPM) i tehnikom mrežnog planiranja (PERT), izračunato je najvjerojatnije i...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Boris Kupčinovac
Cilj diplomskog rada je određivanje ukupne duljine najvjerojatnijeg i očekivanog vremena za izgradnju projekta javne građevine visokogradnje prema definiranoj listi aktivnosti i određivanje vjerojatnosti ostvarenja proračuna. Za vjerojatnije vrijeme načinjena je analiza kritičnog puta i histogram angažirane radne snage. U ovom radu je obrađena Osnovna škola locirana u Istri. Za izradu proračuna duljine trajanja projekta su korištene dvije metode, Metoda kritičnog puta (CPM) i...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Ivan Jurić
Svrha ovoga rada je analizirati vrijeme potrebno za izvedbu projekta javne građevine visokogradnje. Projekt na čijem će se primjeru izraditi ovaj rad je višestambena zgrada. U radu je potrebno odrediti ukupnu duljinu najvjerojatnijeg i očekivanog vremena izvedbe projekta. Prije toga nužno je definirati listu aktivnosti projekta, te za svaku aktivnost pojedinačno izračunati njezino trajanje. Metodom kritičnog puta (CPM), uz procijenjene količine, te pomoću normativa vremena i...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Jurica Vrkljan
Za izradu diplomskog rada analizira se vrijeme potrebno za izvođenje odabrane građevine vatrogasne postaje. Na primjeru ove građevine potrebno je napraviti procjenu konačnog vremena izvedbe projekta i postići optimalno vrijeme građenja uz raspoložive resurse. Da bi napravili procjenu potrebno je najprije definirati listu aktivnosti prema kojoj će se izvoditi projekt, a nakon toga iz poznatih količina pomoću građevinskih normi odrediti normativ vremena, broj radnih grupa i...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE POSLOVNO STAMBENE ZGRADE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE POSLOVNO STAMBENE ZGRADE
Filip Kupec
Tema, a samim time i cilj ovog diplomskog rada je određivanje ukupnog vremenskog perioda izgradnje poslovno stambene zgrade, kao i određivanje vjerojatnosti tog proračuna. Tema rada je obrađena na primjeru poslovno stambene zgrade locirane u Koprivnici. Kompletni proračun duljine trajanja projekta je proveden dvjema metodama, Metodom kritičnog puta i Tehnikom ocjene i provjere projekta temeljenoj na statističkoj procjeni. Važnost uporabe Tehnike ocjene i provjere projekta i metode...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZVEDBE GOSPODARSKE GRAĐEVINE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZVEDBE GOSPODARSKE GRAĐEVINE
Filip Pranjić
U radu je potrebno definirati popis aktivnosti, najvjerojatnije i očekivano trajanje svake pojedine aktivnosti i projekta u cijelosti te redoslijed realizacije aktivnosti na osnovi projekta za gospodarsku građevinu - proizvodnu radionu za potrebe bravarije. Da bi se navedeno ostvarilo potrebno je definirati listu aktivnosti, imati poznate količine za pojedinu stavku, odrediti normu vremena te broj radnih grupa i broj radnih sati u jednoj smjeni. Nakon definiranog trajanja svake ...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZVEDBE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZVEDBE POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA
Antonia Matijević
U radu se analizira najvjerojatnije i očekivano vrijeme potrebno za izvedbu poslovno – stambenog objekta Invest Concept u Žepču. Kako bi se trajanje projekta izvedbe objekta moglo procijeniti, potrebno je definirati listu aktivnosti. Uz poznate količine, broj radnika, normativ vremena, te broj radnih sati u danu, dobija se trajanje svake pojedine aktivnosti. Njihovim povezivanjem, diktiranim tehnološkim vezama, dobiveno je najvjerojatnije vrijeme izvedbe projekta uz optimalno...

Paginacija