Paginacija

ANALIZA STANJA KOLNIKA I POVRŠINSKE ODVODNJE ODABRANE DIONICE CESTE KROZ NASELJE
ANALIZA STANJA KOLNIKA I POVRŠINSKE ODVODNJE ODABRANE DIONICE CESTE KROZ NASELJE
Ivona Prlić
Povijest izgradnje ceste u Brezovom Polju nije velika. Radi se o vrlo jednostavnoj kolničkoj konstrukciji ceste koja je namijenjena za svakodnevni promet stanovnika naselja. Zbog loše izvedbe i neodržavanja, cesta danas nije u najboljem stanju. Njenom oštećenju i propadanju pridonosi zadržavanje oborinske vode na površini i prodiranje u slojeve konstrukcije. Česta je pojava deformacija i oštećenja, a neke od njih izazivaju neugodnost kod vozača. U radu su prikazana oštećenja...
ANALIZA STANJA KOLNIKA I POVRŠINSKE ODVODNJE ODABRANE DIONICE GRADSKE CESTE
ANALIZA STANJA KOLNIKA I POVRŠINSKE ODVODNJE ODABRANE DIONICE GRADSKE CESTE
Anamarija Oršolić
Izgradnja cesta u Orašju nema dugu prošlost. Od samog početka izgradnje nastalo je dosta cesta, a rijetke od njih su u potpunosti rekonstruirane tijekom godina. Zbog relativno teških klimatskih uvjeta, učestalog i velikog prometnog opterećenja te neodržavanja, ceste su dovedene u teško stanje. Oštećenja i deformacije nisu rijetka pojava, a neke od njih predstavljaju i opasnost za odvijanje prometa. Jedan od problema je također i odvodnja oborinske vode s kolnika, koja se redovno...
ANALIZA STATIČKI NEODREĐENIH SUSTAVA
ANALIZA STATIČKI NEODREĐENIH SUSTAVA
Rafael Tony Ugljar
Ovim radom je uspoređeno 12 geometrijski nepromjenjivih sustava različite geometrijske nepromjenjivosti s različitim simetričnim i asimetričnim opterećenjima.
ANALIZA STRUKTURE TROŠKOVA U VISOKOGRADNJI I NISKOGRADNJI
ANALIZA STRUKTURE TROŠKOVA U VISOKOGRADNJI I NISKOGRADNJI
Mihael Živić
Rad ne sadrži sažetak.
ANALIZA STVARANJA NANOSA U ZIMSKOJ LUCI OSIJEK
ANALIZA STVARANJA NANOSA U ZIMSKOJ LUCI OSIJEK
Valentina Ivanlić
Diplomskim radom prikazana je analiza dionice rijeke Drave od 19+000 do 23+000 riječnog kilometra. Korišteni su ulazni podaci vodostaja i protoka dobiveni s hidroloških postaja Belišće i Osijek za razdoblje 1963. do 1992. U programu Microsoft Office Excel izvršen je hidrološki proračun vodostaja i protoka za velike i srednje vode na 23+040 rkm. Određene su statističke vjerojatnosti pojave određenih vodostaja za povratna razdoblja od 2, 5,10, 25, 50 i 100 godina. Korištene su...
ANALIZA SUVREMENOG PRISTUPA U IZVOĐENJU BETONSKIH KOLNIKA
ANALIZA SUVREMENOG PRISTUPA U IZVOĐENJU BETONSKIH KOLNIKA
Krešimir Vlasac
Izgradnja betonskih kolnika dugogodišnja je praksa u razvijenim europskim zemljama i SAD-u te gledano sa ekonomskog, ekološkog i društvenog aspekta nudi se kao kvalitetnije rješenje u odnosu na asfaltne kolnike. S obzirom na stalni napredak i razvoj tehnologija, na tržištu se nude rješenja za različite tipove kolničkih konstrukcija s betonskim zastorom. Kako se o standardnom betonskom kolniku zna mnogo, u radu je predstavljeno posebno konstrukcijsko rješenje i posebna vrsta...
ANALIZA TEHNOLOŠKOG PROCESA KOD IZVOĐENJA DONJEG USTROJA PROMETNICA
ANALIZA TEHNOLOŠKOG PROCESA KOD IZVOĐENJA DONJEG USTROJA PROMETNICA
Vlado Tokić
Donji ustroj prometnice mora biti izgrađen tako da što dulje osigura dobru stabilnost ceste te prometno opterećenje. Upravo zbog toga on mora biti od kvalitetnog materijala dobrih fizičkokemijskih svojstava te ga je potrebno jednolično i dobro zbijati odgovarajućim strojevima. Za analizu tehnološkog procesa kod izvođenja donjeg ustroja prometnica, za početak potrebno je da na raspolaganju budu sve potrebne informacije koje bi mogle utjecati na izvođenje radova te obaviti pripremne,...
ANALIZA TEHNOLOŠKOG PROCESA KOD IZVOĐENJA GORNJEG USTROJA PROMETNICA
ANALIZA TEHNOLOŠKOG PROCESA KOD IZVOĐENJA GORNJEG USTROJA PROMETNICA
Matija Šimić Jelić
U diplomskom radu analiziran je tehnološki proces izvođenja gornjeg ustroja prometnica. Definirani su, objašnjeni i primjerima potkrijepljeni ključni pojmovi potrebni za razumijevanje ove tematike, a zatim se sadržaj ovog diplomskog rada bavio isključivo gornjim ustrojem ceste. Svaki sloj gornjeg ustroja obrađen je istim principom: općenite karakteristike sloja, materijali koji se koriste u sloju, proizvodnja materijala te prijevoz i ugradnja materijala odgovarajućim strojevima....
ANALIZA TEMPERATURE ZRAKA I OBORINA NA MJERNOJ POSTAJI OSIJEK
ANALIZA TEMPERATURE ZRAKA I OBORINA NA MJERNOJ POSTAJI OSIJEK
Barbara Marek
Ovaj završni rad sastoji se od dva dijela, teoretskog i analitičkog. U teoretskom dijelu opisane su oborine, njihov nastanak, tipovi oborina, kako se mjere te koji instrumenti se koriste za mjerenje količine oborina. Opisana je i temperatura zraka, kako se mjeri i instrumenti kojima se mjeri. U analitičkom dijelu prikazani su podaci godišnjih i mjesečnih vrijednosti oborina i srednjih temperatura zraka u razdoblju od 1995. do 2016. godine. Podatke je ustupio Državni...
ANALIZA TROŠKOVA U FAZI IZGRADNJE I UPORABE VIŠESTAMBENIH ZGRADA
ANALIZA TROŠKOVA U FAZI IZGRADNJE I UPORABE VIŠESTAMBENIH ZGRADA
Mario Stanić
U radu se razmatraju troškovi izvođenja stambenih zgrada (na konkretnim primjerima) za izvođača i investitora te njihov utjecaj na troškove uporabe. Graditeljstvo obuhvaća velik broj različitih aktivnosti vezanih uz realizaciju novih objekata te rekonstrukciju, adaptaciju i održavanje postojećih. U radu su objašnjene osnovne definicije u graditeljstvu te izvođenju radova, u visokoj i niskogradnji. Predmet ovog rada je analiza troškova na primjeru tri višestambene zgrade...
ANALIZA UTJECAJA NA KAŠNJENJA REALIZACIJE GRAĐEVINSKIH PROJEKATA I ČIMBENICI PRODUKTIVNOSTI
ANALIZA UTJECAJA NA KAŠNJENJA REALIZACIJE GRAĐEVINSKIH PROJEKATA I ČIMBENICI PRODUKTIVNOSTI
Davor Debeljuh
Kašnjenja pri izvođenju građevinskih radova česta su pojava u Hrvatskoj i svijetu, koje gotovo uvijek rezultira dodatnim troškovima u pogledu plaćanja prekovremenog rada, najma specijalne opreme, plaćanja kazni za prekoračenje roka, raznih sporova i slično, a isto se generalno loše odražava na poslovni ugled izvođača i cjelokupnu građevinsku struku. Kašnjenje građevinskog projekta može biti uzrokovano djelovanjem mnogo raznih međusobno povezanih ili nepovezanih utjecaja....
ANALIZA UTJECAJA PROMJENA VODOSTAJA RIJEKE NA STABILNOSTI POKOSA OBALOUTVRDE
ANALIZA UTJECAJA PROMJENA VODOSTAJA RIJEKE NA STABILNOSTI POKOSA OBALOUTVRDE
Matheo Lucić
Obrađen je problem analize stabilnosti pokosa projektirane obaloutvrde „Vukovar“ uz rijeku Dunav. Provedena je hidrološka analiza mjerenih vodostaja u svrhu definiranja mjerodavnih parametara vezanih za vodostaje bitnih za analizu stabilnosti pri naglom sniženju. Glavni cilj ovog rada bio je prikazati rezultate analize preraspodjele pornih tlakova i analize stabilnosti dvaju sličnih numeričkih modela obaloutvrde izrađenih kombinacijom programskih paketa SEEP/W i SLOPE/W te...

Paginacija