Paginacija

ANALIZA NAPREZANJA I NOSIVOSTI ZGRADE POVIJESNE BAŠTINE: PALAČA SLAVONSKE GENERALKOMANDE
ANALIZA NAPREZANJA I NOSIVOSTI ZGRADE POVIJESNE BAŠTINE: PALAČA SLAVONSKE GENERALKOMANDE
Antonio Radonjić
Znano je kako je Osijek najveći grad u Slavoniji sa širokom poviješću još od njegovog spominjanja pod nazivom Mursa, zatim Essegg pa sve do danas kakvoga ga i mi poznajemo. Povijesne arhitektonske znamenitosti u gradu Osijeku možemo naći na više lokacija, no ona najvažnija tj. s najvećom koncentracijom povijesno arhitektonskog naslijeđa ipak je Tvrđa. Tvrđa kao povijesna jezgra grada Osijeka podignuta je za vrijeme austrijske vojne vlasti u svrhu obrane jugoistočnog...
ANALIZA OBORINA NA POSTAJI GRADIŠTE I VODOSTAJA NA POSTAJI ŽUPANJA
ANALIZA OBORINA NA POSTAJI GRADIŠTE I VODOSTAJA NA POSTAJI ŽUPANJA
Branimir Drlić
U ovom završnom radu provest će se hidrološka analiza oborina na mjernoj postaji Gradište i vodostaja na Savi na mjernoj postaji Županja te njihova korelacijska analiza. U uvodnom dijelu navedena je i opisana klasifikacija oborina, instrumenti za mjerenje te glavne značajke rijeke Save. Nadalje, prikazana je hidrološka analiza oborina na mjernoj postaji Gradište za razdoblje od 2000. do 2015. godine. Nakon hidrološke analize oborina obrađen je teorijski dio koji se odnosi na...
ANALIZA OJAČANJA NOSIVIH SLOJEVA CESTE GEOSINTETICIMA
ANALIZA OJAČANJA NOSIVIH SLOJEVA CESTE GEOSINTETICIMA
Nikola Lacković
U radu se analizirala primjena geosintetika kod ojačanja nekoherentnih nosivih slojeva kolničke konstrukcije. Pojašnjeno je kako i za što se koristi geotekstil, a za što geomreža u ojačanju nosivih slojeva. Objašnjeno je kako se geomrežom armira asfalt, između kojih slojeva se stavlja te kako se postavlja geomreža za armiranje asfalta. Navedeni su problemi zbog kojih nastaju pukotine u asfaltu te kako se armiranjem asfalta sprječava nastanak pukotina i kolotraga. Kod izgradnje...
ANALIZA OPISA TROŠKOVNIČKE STAVKE
ANALIZA OPISA TROŠKOVNIČKE STAVKE
Ivan Sinanović
Predmet sadržaja ovog završnog rada je opis pristupa izrade troškovnika grubih i završnih radova u projektima visokogradnje. Govori se o svemu potrebnom da bi se izradio kvalitetan troškovnik i tako spriječile moguće nesuglasice i sporovi između investitora i izvođača. Počevši od definiranja samog troškovnika, te njegove podjele, dani su osnovni elementi koje svaki troškovnik mora sadržavati i upute za njihovo pravilno ispunjavanje. Troškovnikom se zapravo definira ukupna...
ANALIZA PARAMETARA KOJI UTJEČU NA KVALITETU IZVEDBE ASFALTNIH SLOJEVA
ANALIZA PARAMETARA KOJI UTJEČU NA KVALITETU IZVEDBE ASFALTNIH SLOJEVA
Mihaela Milić
Kolničke konstrukcije dijelimo na dvije skupine: kolničke konstrukcije s asfaltnim zastorom i kolničke konstrukcije s betonskim zastorom. Asfaltne kolničke konstrukcije se sastoje od nosivih slojeva vezanih nekim vezivom ili mehaničkim načinom ugradnje te asfaltnog zastora. Razlikujemo tople, hladne i vruće asfaltne mješavine, a detaljno je opisan proces proizvodnje i ugradnje za vruće asfaltne mješavine. Izvedba takve konstrukcije ovisi o mnogo parametara kao što su priprema...
ANALIZA POKUSA STANDARDNE PENETRACIJE
ANALIZA POKUSA STANDARDNE PENETRACIJE
Tomislav Martinović
Završni rad se bavi analiziranjem SPT pokusa u svim njegovim aspektima. Opisuje kako bi trebala izgledati oprema za provođenje ovog pokusa po usvojenim standardima, kontroliranje te iste opreme zbog grešaka, način korištenja i na kraju, način bilježenja rezultata. Nakon uvodnog dijela, definiraju se korekcijski faktori zbog raznih utjecaja, prvenstveno oni propisani Eurocode normama koje vrijede u Republici Hrvatskoj, te još neke predložene od raznih autora. Obrađena je i većina...
ANALIZA POTREBA ZA NAVODNJAVANJEM U UVJETIMA KLIMATSKIH PROMJENA
ANALIZA POTREBA ZA NAVODNJAVANJEM U UVJETIMA KLIMATSKIH PROMJENA
Ivana Bukić
Klima na Zemlji konstantno varira i to kao posljedica prirodnih i ljudskih utjecaja. Utjecaji klimatskih promjena osjećaju se u svim dijelovima svijeta. Republika Hrvatska se u ovom trenutku već suočava s posljedicama klimatskih promjena, ali u budućnosti će one zasigurno biti značajnije izražene i imati će puno veći utjecaj. U ovome radu analizirana su dva glavna meteorološka parametra: temperatura zraka i oborina. Analize su izvršene za područje grada Osijeka i obuhvaćaju...
ANALIZA POTREBA ZA NAVODNJAVANJEM U UVJETIMA KLIMATSKIH PROMJENA
ANALIZA POTREBA ZA NAVODNJAVANJEM U UVJETIMA KLIMATSKIH PROMJENA
Marija Kljajić
Klima je prema definiciji uvjetovana nekim prosječnim meteorološkim parametrima. Kako se ti parametri nisu bitno mijenjali, nije ni bilo značajnih klimatskih promjena. Do bitnih klimatskih promjena je došlo posredstvom ljudskih aktivnosti. Iskorištavajući prekomjerno prirodne resurse, ali zanemarujući posljedice toga. Dugogodišnjim opažanjima došlo je do spoznaje da su se drastične klimatske promjene počele odvijati sredinom 20. stoljeća i taj trend je u stalnom rastu. Iz...
ANALIZA POTREBNE RADNE SNAGE ZA PROJEKT JAVNE GRAĐEVINE, UZ ANALIZU ANGAŽIRANE RADNE SNAGE PO ZANIMANJIMA PRIPADAJUĆIH VRIJEDNOSTI IZVEDENIH RADOVA
ANALIZA POTREBNE RADNE SNAGE ZA PROJEKT JAVNE GRAĐEVINE, UZ ANALIZU ANGAŽIRANE RADNE SNAGE PO ZANIMANJIMA PRIPADAJUĆIH VRIJEDNOSTI IZVEDENIH RADOVA
Matej Špehar
U ovom radu analizirana je izgradnja objekta hladnjače. Kada se govori o rizicima prilikom izrade postupka građenja projekta prvenstveno se misli na troškove nastale tijekom izvođenja, te nerealno planiranje vremena i potrebnih resursa za izvršenje projekta. Troškovi u postupku građenja obuhvaćaju troškove radne snage, materijala, strojeva i davanja koja su potrebna za izvođenje graditeljskog zahvata. Potrebno je ustanoviti način prikupljanja, obrade i analize informacija....
ANALIZA PRIMJENE GEOSINTETIKA U ZAŠTITI NASIPA OD POPLAVE
ANALIZA PRIMJENE GEOSINTETIKA U ZAŠTITI NASIPA OD POPLAVE
Višeslav Vrljić
U ovom radu opisana je upotreba geosintetika u hidrotehničkim građevinama ,to jest u nasipima za obranu od poplava. Opisani su geosintetici koji se koriste u svrhu povećanja stabilnosti to jest povećanja posmične čvrstoće tla kao što su geomreže,geotekstili ili geovreće.Također je prikazano povećanje vodonepropusnosti nasipa ugrađivanje glineno geosintetičke barijere koja zahvaljujući svojoj maloj propusnosti spriječava procijeđivanje kroz tijelo nasipa te samim time...
ANALIZA RADNOG VREMENA NA GRADILIŠTU
ANALIZA RADNOG VREMENA NA GRADILIŠTU
Dominik Taušan
Završni rad sastoji se od dva djela – teorijskog i praktičnog. U teorijskom djelu obradili smo nekoliko manjih dijelova koji nam pobliže opisuju svrhu drugog djela završnog rada, odnosno praktičnog djela. Teorijski dio sastoji se od studije rada, odnosno osnovnih dijelova rada, mjerenja i normiranja rada, strukture radnog vremena te metoda za normiranje vremena u građevinarstvu. Teorijskim djelom opisane su vrste normi, podatci koje je prethodno potrebno prikupiti za samu ...

Paginacija